ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์


ประวัติวิทยาลัยสันตพล

 


               วิทยาลัยสันตพลเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยสันตพล” ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดรศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 และวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ซึ่งเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล

ปีการศึกษา 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอน ภาคปกติ สำหรับ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ใน 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้อนุมัติให้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งภาคปกติและภาคสมทบด้วย
ปีการศึกษา 2543 ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการศึกษา และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคสมทบ (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ)
ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู นอกจากนั้นสภาวิทยาลัยได้อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บธ.บ.(การบัญชี) เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บช.บ.(การบัญชี)

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี คณะ/สาขาวิชา ดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ
1.1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ)
1.2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
1.3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
1.4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
1.5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ)

2. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาโท หลักสูตร/สาขาวิชาดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (ภาคสมทบ)
1.1. สาขาวิชาการบัญชี
1.2. สาขาวิชาการตลาด
1.3. สาขาวิชาการจัดการ
1.4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร 2 ปี (ภาคสมทบ)
3. หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร 1 ปี (ภาคสมทบ)

ปีการศึกษา  2550  วิทยาลัยสันตพลและวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ทำสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี  การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ  โดยเริ่มดำเนินการเรียนการสอน เมื่อวันที่  1  เมษายน  2550 
และในปีการศึกษา 2551  วิทยาลัยสันตพลและวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะได้ทำสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   

 

 

 

  ปัจจุบัน วิทยาลัยสันตพล มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
ในระดับปริญญาตรี จำนวน  8  รุ่น  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  1 รุ่น และระดับปริญญาโท จำนวน 1 รุ่น  นับเป็นความก้าวหน้าของวิทยาลัยสันตพลอีกขั้นหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ
 

 

                      Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th