ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2557 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์


ประวัติวิทยาลัยสันตพล

 


               วิทยาลัยสันตพลเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยสันตพล” ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดรศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 และวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ซึ่งเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล

ปีการศึกษา 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอน ภาคปกติ สำหรับ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ใน 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้อนุมัติให้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งภาคปกติและภาคสมทบด้วย
ปีการศึกษา 2543 ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการศึกษา และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคสมทบ (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ)
ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู นอกจากนั้นสภาวิทยาลัยได้อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บธ.บ.(การบัญชี) เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บช.บ.(การบัญชี)

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี คณะ/สาขาวิชา ดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ
1.1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ)
1.2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
1.3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
1.4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ)
1.5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ)

2. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาโท หลักสูตร/สาขาวิชาดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (ภาคสมทบ)
1.1. สาขาวิชาการบัญชี
1.2. สาขาวิชาการตลาด
1.3. สาขาวิชาการจัดการ
1.4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร 2 ปี (ภาคสมทบ)
3. หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร 1 ปี (ภาคสมทบ)

ปีการศึกษา  2550  วิทยาลัยสันตพลและวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ทำสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี  การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ  โดยเริ่มดำเนินการเรียนการสอน เมื่อวันที่  1  เมษายน  2550 
และในปีการศึกษา 2551  วิทยาลัยสันตพลและวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะได้ทำสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   

 

 

 

  ปัจจุบัน วิทยาลัยสันตพล มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
ในระดับปริญญาตรี จำนวน  8  รุ่น  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  1 รุ่น และระดับปริญญาโท จำนวน 1 รุ่น  นับเป็นความก้าวหน้าของวิทยาลัยสันตพลอีกขั้นหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ
 

 

                      Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th