ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก S.P.C.R. ประจำปีการศึกษา 2551 และวิธีปฏิบัติการสมัครสมาชิกฯ S.P.C.R.

 

ประกาศวิทยาลัยสันตพล

ฉบับที่ 6 /2551

เรื่อง  การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก S.P.C.R  ประจำปีการศึกษา  2551

..........................................................................................................................................................

  อ้างถึง  วิธีปฏิบัติการสมัครสมาชิก S.P.C.R  และขั้นตอนการแนะนำนักศึกษามาศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  และการรับค่าตอบแทน ประจำปีการศึกษา  2551  ลงวันที่  1  มกราคม  2551  (ตามเอกสารแนบท้าย)  วิทยาลัยสันตพล  ได้ออกระเบียบวิธีปฏิบัติการสมัครสมาชิก S.P.C.R. และวิธีปฏิบัติในการแนะนำนักศึกษามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยสันตพล  ซึ่งหากสมาชิก S.P.C.R. ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติดังกล่าว  จะได้รับค่าตอบแทน  โดยแบ่งจ่ายเป็น  2  ครั้ง  นั้น

             วิทยาลัยสันตพล  จึงประกาศรายชื่อสมาชิก S.P.C.R. ที่แนะนำนักศึกษามาศึกษาต่อวิทยาลัยสันตพล  ประจำปีการศึกษา  2551  (ครั้งที่  1)  ดังนี้

             กรณีสมาชิก S.P.C.R. ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติการสมัครสมาชิก S.P.C.R  และขั้นตอนการแนะนำนักศึกษามาศึกษาต่อ  จำนวน  21  คน  มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน งวดที่ 1 (สิงหาคม) ครั้งที่ 1

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล สมาชิก S.P.C.R.

1

นางสาว

กฤษณา

บุญวิเศษ

2

นางสาว

กาญจนา

วิเศษวุฒิ

3

นาย

จักรกฤศน์

พงศ์เกษม

4

นางสาว

จันทร์จิรา

คันธะรี

5

นาง

ฉันทกานต์

คำพันธ์

6

นาย

ชัยภัทร

ศรีพลพา

7

นางสาว

ณัฏยา

ตะพิมพ์

8

นาย

ธนากร

รุณพุธ

9

นาง

นัตณิชา

หาญรบ

10

นางสาว

นิรันดร

กองผ้าขาว

11

นาย

ประพันธ์

สาวิชัย

12

นาง

ประภาพร

ไชยเพชร

13

นาย

พงษ์สันต์

บุตรคุณ

14

นางสาว

พัชรี

น้อยสีเหลือง

ลำดับที่

ชื่อ สกุล สมาชิก S.P.C.R.

15

นางสาว

มณีรัตน์

ไชยเลิศ

16

นางสาว

วิรัตน์

วัดโพน

17

นางสาว

ศิรินทร์ญา

เวลเกอร์

18

นางสาว

ศิรินทรา

จันทวัฒน์

19

นาง

สุจิตรา

จันทรโสภา

20

นางสาว

อโนทัย

หอมพรมมา

21

นาย

อรุณ

หลักทอง

 

 

 

 

ทั้งนี้  ให้สมาชิก S.P.C.R. ที่มีรายชื่อติดต่อรับค่าตอบแทนได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์   (คุณทักษอร  เห็มสังหาร)  ภายในวันที่  30  กันยายน  2551

 หมายเหตุ  หากไม่มารับค่าตอบแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                             ประกาศ ณ วันที่  30  สิงหาคม  2551

 

                                                                                     (นายจักริน   นันทโพธิเดช)

                                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

   


 

วิธีปฏิบัติการสมัครสมาชิก S.P.C.R. และขั้นตอนการแนะนำนักศึกษามาศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และการรับค่าตอบแทน  ประจำปีการศึกษา  2551

 เพื่อให้การสมัครสมาชิก  S.P.C.R. และแนะนำนักศึกษามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  มาศึกษาต่อวิทยาลัยสันตพล  และรับค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนั้น  จึงให้สมาชิก  S.P.C.R. ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ  ดังนี้

1.   กรอกใบสมัครสมาชิก S.P.C.R. และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ ส่งไปที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยสันตพล 299/1  ถนนอุดร-สกล  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

2.   วิทยาลัยฯ จะออกบัตรสมาชิก  S.P.C.R. ให้กับสมาชิก S.P.C.R.  และสมาชิกฯ  ติดต่อขอรับบัตรสมาชิกฯ ได้ที่วิทยาลัยสันตพล

3.   สมาชิก S.P.C.R. (ผู้แนะนำ)  ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ สำเนาบัตรสมาชิก S.P.C.R.  พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง  และระบุหมายเลขสมาชิก S.P.C.R. จำนวน  1  ฉบับ  มอบให้ผู้ที่มาสมัครเรียนยื่นพร้อมเอกสารการสมัคร  และผู้สมัครเรียนต้องกรอกข้อมูลด้านหลังใบสมัครเรียน  โดยระบุชื่อสมาชิก S.P.C.R.

4.      หากแนะนำนักศึกษามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ  จะได้รับค่าตอบแทน 2,000  บาท ต่อ 1 คน                

5.      วิทยาลัยฯ ตรวจสอบเอกสารหากครบถ้วน ถูกต้อง วิทยาลัยฯ มอบค่าตอบแทน  ดังนี้

5.1  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ครบ วิทยาลัยฯมอบค่าตอบแทนครึ่งหนึ่ง  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2551

5.2  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ครบ วิทยาลัยฯมอบค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ  ภายในวันที่  31  มกราคม  2552

6.      หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติใน  ข้อ 3  วิทยาลัยฯ  จะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้  ไม่ว่ากรณีใดๆ และถือว่าเป็นที่สุด

7.      หากสมาชิกไม่มารับค่าตอบแทน  ภายในกำหนดเวลา  ถือว่าสละสิทธิ์

                        ทั้งนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2551  เป็นต้นไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

            1.      คุณจารุวรรณ    สมพะยอม  โทร.  0  4232  3464  ต่อ  102  มือถือ  087  228  0189

2.      คุณทักษอร    เห็มสังหาร   โทร.  0  4232  3464  ต่อ  101  มือถือ  084  277  2755

 

 

หากไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรสมาชิก S.P.C.R.

แนบกับใบสมัครจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

                                                                                  (นายจักริน   นันทโพธิเดช)

                                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

 

 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
คู่มือบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ 2565"
Startup Thailand Leaque 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.65article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed.65 article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต 2565 article
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2565 article
งานสันตพลนิทรรศ 2564
ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564article
กำหนดการและข้อปฏิบัติของบัณฑิตสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563-2564article
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรช่วงโควิด 2/2564
รอบที่ 3 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article
นักศึกษาจองวัน/เวลาตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK
รอบที่ 2 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article
รอบที่ 1-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 article
ขยายเวลาการเรียนออนไลน์จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2564
ขยายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถึง 15 ก.ย. 2564
วิทยาลัยสันตพลจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การประกวดคลิปวีดิโอ "โทษภัยของยาเสพติด"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2564article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2564 article
ประกาศวันหยุดช่วงสงกรานต์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 และการปฏิบัติงานในช่วงแพรระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.64
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2564 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
เลื่อนการแข่งขันงานสันตพลนิทรรศ 63
แนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2564 article
ข้อมูลสำหรับบัณฑิตพิธีประสาทปริญญาบัตร 2562 -2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษา M.Ed.2563article
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (M.Ed.) article
ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
วีดิโอแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2563
ประกาศวันสอบ เวลาสอบ ที่นั่งสอบข้อเขียนเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
ประกาศวิทยาลัยสันตพล เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 article
วิธีเรียนออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2563
งานสันตพลนิทรรศ'62 : STU Education Transformation article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562article
วีดิทัศน์และเอกสารการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสันตพล article
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2563article
เชิญร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์ STU Freshy Games 2019
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองเรียกรายงานตัว หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาิชาชีพครู 2562article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล STU GAMES 2018
ตารางการแข่งขันและการประกวด งานสันตพลนิทรรศ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
ติดต่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศผลสอบคัดเลือก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed. 2561
ประกาศสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู article
ขยายเวลา : สมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
โฆษณาวิทยาลัยสันตพล 2561 article
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการแข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ" ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
สันตพลนิทรรศ'59 : Beyond Imagination (วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ป.บัณฑิต รุ่น 17 รับใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th