ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
นักศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 2 สปป.ลาว กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการ ครั้งที่ 2 article

 

 

ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษา  MBA.  รุ่น  2  กลุ่มสาขาการจัดการ  ครั้งที่  2

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว ) กับ วิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย)

อาจารย์ที่ปรึกษา  :  รศ.ศรีอรุณ  เรศานนท์

    วันที่  20  ธันวาคม  2552

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

เวลาเข้าพบ

ชื่อเรื่อง

1

นายสกุลแสง  แสดงคำยอง

09.00 - 09.15 น.

พฤติกรรมการติดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ด้านสะพานมิตรภาพลาว ไทย  1

2

นางสาววงศ์ดารา  ศิริมโนธรรม

 09.15 – 09.30  น.

การทำธุรกิจการบำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร  ในนครหลวงเวียงจันทน์  :  บริษัท  LAO  TOYATA

3

นายพรประเสริฐ  แพงมณีวงศ์

 09.30 – 09.45  น.

ความเจริญของการท่องเที่ยวลาว  ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจ

4

นายบัววร  จันทนีเลิศ

09.45 – 10.00  น.

CUSTOMER  SATISFACTION  TOWARDS  REVLON  PRODUCTS  IN  VIENTIANE  CAPITAL,  LAO  PDR

5

นายเพชรมณี  ขันเพชร

10.00 – 10.15  น. 

การตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  ของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์

6

นายคำเพชร  นาควงศ์

 10.15 – 10.30  น.

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน  บริษัทลาวบริการ

ความปลอดภัย  จำกัด  ในนครเวียงจันทน์

10.30 10.45  น.  Coffee Break

7

นายธงศักดิ์  กมมะเมือง

10.45 – 11.00  น.

การจัดการด้านคุณภาพของ  บริษัทน้ำหวาน  จำกัด  ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์

8

นายสมหมาย  ดวงดารา

11.00 – 11.15 

STAFF  WELL-BEING  IN  LOCAL-RECRUITED  PERSONNEL  (UN  INTER-AGENCIES  IN  THE  LAO  PDR)

9

นายเพชร  จันทมาลี

11.15 – 11.30 

CUSTOMER  SATISFACTION  OF  LAO  STATE  FUEL  COMPANY  SEVICES  IN  LAO  PDR

10

นางสาวพรธิดา  ไชยวงศ์

11.30 – 11.45 

ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกับผลิตภัณฑ์  Pond’s  ของบริษัท  Unilever  สาขานครหลวงเวียงจันทน์  สปป.  ลาว

11.45 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

11

นายขันทอง  แก้วไพทูล

13.00 13.15  น.

ความพึงพอใจในการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ  บริการคลังสินค้า

ผ่านแดนท่านาแล้ง  นครหลวงเวียงจันทน์

12

นายสมบุญ  เชื้ออภัย

13.15 13.30  น.

ความพึงพอใจในการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์  (สปป.  ลาว)

13

นางสาวอดิศร  ศรีลาวงศ์

13.30 13.45  น.

INGOs  HUMAN  RESOURCE  MANAGEMENT  IN  LAO  PDR

14

นายแสงอาทิตย์  บุญตะราด

13.45 14.00  น.

ไม่มีข้อมูล  (นักศึกษาส่งหัวข้อกับอาจารย์ที่ปรึกษา)

 

 

 

 

ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษา  MBA.  รุ่น  2  กลุ่มสาขาการจัดการ  ครั้งที่  2

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว ) กับ วิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย)

อาจารย์ที่ปรึกษา  :  ดร.เจริญชัย  พรไพรเพชร

      วันที่  20  ธันวาคม  2552

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

เวลาเข้าพบ

ชื่อเรื่อง

1

นางมาลัยสุข  ปรีดาเวียง

09.00 - 09.15 น.

HUMAN  RESOURCE  MANAGEMENT  IN  MILLICOM  LAO  COMPANY  LIMITED  (TIGO)

2

นายอานุวงศ์  หลวงไชย

09.15 – 09.30  น.

หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  (TQM)  ของบริษัท  ดาวเรือง 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์กาแฟลาว

3

นายสุริยงค์  เวียงคำจันทร์

09.30 – 09.45  น.

“PROJECT  MANAGEMENT  OF  CONSTRUCTION”  A  CASE  STUDY  OF  NAM  NGUM  2  HYDROELECTRIC  POWER  PROJECT  (NN2-HPP)  LAO  PDR

4

นางวิไลลักษณ์  ธรรมขันตี

09.45 – 10.00  น.

การบริหารกองทุนหมุนเวียน  กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบ้านสะบูไช  เมืองสองคอน  แขวงสะหวันนะเขต

5

นางสาวแก้วอัมพร  ธงแสงเยือง

10.00 – 10.15  น.

กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจใช้บริหารร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 

ในนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

6

นายเกตุณรงค์  หลวงเดชมีชัย

10.15 – 10.30  น.

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการขนส่ง  ของบริษัทขนส่งโดยสารจิตประสง

10.30 10.45  น.  Coffee Break

7

นางสาวพุดรังสี  ดินทองใส

10.45 – 11.00  น.

ALUE  CHAIN  OF  TIGER  HEAD  DRINKING  WATER

8

นายบุญล้ำ  พรมมะชัย

11.00 – 11.15 

CUSTOMER  BEHAVIOR  OF  BEER  LANEXANG  IN  VIENTIANE  CAPITAL

9

นางสาววิมาภรณ์  ผิวอ่อน

11.15 – 11.30 

“EFFECTS  OF  HUMAN  RESOURCE  DEVELOPMENT  ON  ORGANIZATION  EFFECTIVENESS  AND  SUCCESS”  THE  WORLD  BANK

10

นายสุลิวัลย์  บุญณะผล

11.30 – 11.45 

CUSTOMER  SATISFACTION  TOWARDS  SOFTWARE  SERVICES  OF  ADVANCED  PROGRAMMING  &  INFORMATION  SYSTEMS  CONSULTANCY  COMPANY  LIMITED

11.45 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

11

นางสาวอารียา  จันทสาน

13.00 13.15  น.

ไม่มีข้อมูล  (นักศึกษาส่งหัวข้อกับอาจารย์ที่ปรึกษา)

 

 

 

 

 

 

ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษา  MBA.  รุ่น  2  กลุ่มสาขาการเงิน  ครั้งที่  2

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว ) กับ วิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย)

 อาจารย์ที่ปรึกษา  :  ดร.ยิ่งเกียรติ  ผู้เจริญวิบูลย์

  วันที่  20  ธันวาคม  2552

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

เวลาเข้าพบ

ชื่อเรื่อง

1

นางสาวจันเทวีวัลย์  แก้วบุญทัน

09.00 - 09.15 น.

FACTORS  INFUENCING  THE  DECISION – MAKING  OF  PEOPLE  TO  APPLY  FOR  THE  CREDITS  FROM  BANQUE  POUR  LE  COMMERCE  EXTERIEUR  LAO  (BCEL)  HEAD  OFFICE

2

นางสาวแสงเพชร  ราชวงศ์

 09.15 – 09.30  น.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ

ของธนาคารอินโดไชน่า  ในนครหลวงเวียงจันทน์

3

นายลาวี  รัตทะยอด

 09.30 – 09.45  น.

Factors  Influencing  the  Decision – making  of  people  Using 

the  Joint  Development  Bank’s  Visa  Credit  Card  in  Ventiane 

Capital

4

นายถาวร  ดวงสวรรค์

09.45 – 10.00  น.

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก  ในนครหลวงเวียงจันทน์

5

นายศิริมงคล  หลวงราช

10.00 – 10.15  น. 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เงินกีบของประชาชนลาว 

ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์

6

นายวันสว่าง  ส่องแสง

 10.15 – 10.30  น.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจปั้มน้ำมัน

บริษัท  หัวของการค้า  จำกัด  ในนครหลวงเวียงจันทน์

10.30 10.45  น.  Coffee Brea

7

นางสาวสุกธาดา  แสนนาม

10.45 – 11.00  น.

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินโอนต่างประเทศกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว  ในนครหลวงเวียงจันทน์

8

นายสุวันทอง  จันทบุญชัย

11.00 – 11.15 

การศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธนาคารร่วมพัฒนา  ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์

9

นายอารัญญา  วงศ์พระจันทร์

11.15 – 11.30 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่ใช้บริการทางการเงินผ่านเครื่อง  เอทีเอ็ม  ของธนาคารร่วมพัฒนา  ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์

10

นายศรีอมร  ภานุวงศ์

11.30 – 11.45 

FACTORS  INFLUENCING  INVESTMENT  DECISION  OF  LAO  INVESTORS  TOWARDS  LAO  SECURITIES  MARKET

11.45 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

11

นายบุญนาค  จอมมณีวงศ์

13.00 13.15  น.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ของพนักงาน  ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

เวลาเข้าพบ

ชื่อเรื่อง

12

นายคำภรณ์  สุธรรมวงศ์

13.15 13.30  น.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากของธนาคารร่วมพัฒนาที่นครหลวงเวียงจันทน์

13

นายคำหล้า  สุวรรณเมธี

13.30 13.45  น.

The  Impact  Result  Factor  to  Investment  Decision  Factor  of  Business  SMEs  in  Luangprabang  Provice.

14

นายสายสมร  พรมเทพ

13.45 14.00  น.

TREND  OF  AUTOMOBILE  INSURANCE  FOR  LIABILITY  TO  THE  THIRD  PARTY

15

นางสาวนกดาลี  คูณนีวงศ์

14.00 14.15  น.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจด้านการขนส่ง  ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์

16

นายคำบงไซ  ธรรมวงษา

14.15 14.30  น.

ไม่มีข้อมูล

 

 

 

14.30 14.45  น.  Coffee Brea

17

นางทิพย์วัลย์  แก้วเมืองคุณ

10.45 15.00  น.  

ไม่มีข้อมูล

 

 

 

18

นายพรสวรรค์  คำพาวงศ์

15.00 15.15  น.

ไม่มีข้อมูล

 

 

 

ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษา  MBA.  รุ่น  2  กลุ่มสาขาการจัดการ  ครั้งที่  2

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว ) กับ วิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย)

อาจารย์ที่ปรึกษา  :  รศ.สุธรรม  พงศ์สำราญ

      วันที่  20  ธันวาคม  2552

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

เวลาเข้าพบ

ชื่อเรื่อง

1

นางสาวจันทร์จุลี  อาตนาพร

09.00 - 09.15 น.

แนวทางการสรรหาทรัพยากรบุคคลของธุรกิจโรงแรม

2

นางสาววัฒนามาลี  อินศรีเชียงใหม่

09.15 – 09.30  น.

แนวทางการให้บริการของธนาคารธุรกิจ  กรณีศึกษาธนาคารการค้าต่างประเทศลาว  สาขานครหลวงเวียงจันทน์

3

นายตุลาฤทธิ์  พรมสุรินทร์

09.30 – 09.45  น.

ปัจจัยการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวในเขต

นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว

4

นางสาวลานงค์  โลวรรณ

09.45 – 10.00  น.

การตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าต่อบริษัท  LAO  FURNITURE  KM5  Co.,  LTD

5

นายบุญธรรม  แสงสว่าง

10.00 – 10.15  น.

แนวทางการจัดการวัตถุดิบและวัสดุคงคลังของบริษัท

6

นายบุญเกิด  สิงห์อ่อน

 10.15 – 10.30  น.

Trends  in  Demand  of  Ford  Automobile  in  Laos

10.30 10.45  น.  Coffee Break

7

นายอานันท์ชัย  เทพศรีเมือง

10.45 – 11.00  น.

การตัดสินใจซื้อสื่อบันทึกข้อมูลชนิดพกพา

8

นางสาวพิมพ์ทอง  สมจันทวงศ์

11.00 – 11.15 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ธนาคารพัฒนาลาว  สาขาโพนโฮง

9

นายนามแสง  สาทุสิน

11.15 – 11.30 

เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจของผู้ใช้บริการการจดทะเบียนเอกสาร

อยู่กรมคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐ  กระทรวงการคลัง

10

นางสาวแสงจ้อย  ไชยวุฒิ

11.30 – 11.45 

การตัดสินใจของลูกค้าที่เลือกใช้การบริการของธนาคารพัฒนาลาว

11.45 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

11

นายสร้างท้าว  ชียิ่ง

13.00 13.15  น.

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเรียนต่อโรงเรียน  อีสเติน  สตาบายลิ้วกัว  สกูล

12

นายทิพย์พระจันทร์  ชามุลตรี

13.15 13.30  น.

ศึกษานโยบายการบริหารค่าจ้างเงินเดือน  และสวัสดิการให้กับพนักงานภายในรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าลาว

13

นางก้าลี  ลีเยียร์วือ

13.30 13.45  น.

EMPLOYEE’S  SATISFACTION  OF  ENTERPRISE  OF  TELECOMMUNICATION  LAO

14

นางสาวศรีลาเพชร  อินธวงศ์

13.45 14.00  น.

TO  STUDY  “HOW  TO  DEVELOP  THE  DFFICIENCY  OF  UNILEVER  DEALERS”

15

นางสาวจันทร์สมร  แสงเมือง

14.00 14.15  น.

ไม่มีข้อมูล  (นักศึกษาส่งหัวข้อกับอาจารย์ที่ปรึกษา)

 

 

 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2565-2566
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ 2566"
วันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 รอบที่สอง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 รอบที่สอง article
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต 2566 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2566 และผังที่นั่งสอบข้อเขียน article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 article
คู่มือบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ 2565"
Startup Thailand Leaque 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.65article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed.65 article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต 2565 article
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2565 article
งานสันตพลนิทรรศ 2564
ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564article
กำหนดการและข้อปฏิบัติของบัณฑิตสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563-2564article
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรช่วงโควิด 2/2564
รอบที่ 3 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article
นักศึกษาจองวัน/เวลาตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK
รอบที่ 2 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article
รอบที่ 1-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 article
ขยายเวลาการเรียนออนไลน์จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2564
ขยายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถึง 15 ก.ย. 2564
วิทยาลัยสันตพลจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การประกวดคลิปวีดิโอ "โทษภัยของยาเสพติด"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2564article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2564 article
ประกาศวันหยุดช่วงสงกรานต์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 และการปฏิบัติงานในช่วงแพรระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.64
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2564 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
เลื่อนการแข่งขันงานสันตพลนิทรรศ 63
แนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2564 article
ข้อมูลสำหรับบัณฑิตพิธีประสาทปริญญาบัตร 2562 -2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษา M.Ed.2563article
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (M.Ed.) article
ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
วีดิโอแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2563
ประกาศวันสอบ เวลาสอบ ที่นั่งสอบข้อเขียนเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
ประกาศวิทยาลัยสันตพล เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 article
วิธีเรียนออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2563
งานสันตพลนิทรรศ'62 : STU Education Transformation article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562article
วีดิทัศน์และเอกสารการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสันตพล article
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2563article
เชิญร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์ STU Freshy Games 2019
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองเรียกรายงานตัว หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาิชาชีพครู 2562article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล STU GAMES 2018
ตารางการแข่งขันและการประกวด งานสันตพลนิทรรศ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
ติดต่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศผลสอบคัดเลือก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed. 2561
ประกาศสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู article
ขยายเวลา : สมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
โฆษณาวิทยาลัยสันตพล 2561 article
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการแข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ" ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th