ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
“ปฏิทินวิชา BA 601 : IS และ BA 602 : Thesis ประจำปีการศึกษา 2553 ฉบับปรับปรุงใหม่”

ปฏิทินวิชา BA 601 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) และ BA 602 : วิทยานิพนธ์ (Thesis) ปีการศึกษา 2553 ปรับปรุงล่าสุด นักศึกษาสามารถ Download  และปฏิบัติตามปฏิทินรายวิชา คลิกที่  Download PDF File  
โครงการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสันตพล

โครงการการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา MBA ณ ห้องประชุม วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ(RBAC) สปป.ลาว article
ประชุมเสวนาวิชาการ“ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)” article
MBA. รุ่น 7 สปป.ลาว เข้าร่วมงาน"สันตพลนิทรรศ ตอน ASEAN IN LOVE" article
สัมมนา“ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์สัญจร(อุดรธานี)” article
วิทยากรพิเศษให้กับศูนย์ฝึกอบรม TACDO สปป.ลาว article
งานเลี้ยงสังสรรค์ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท MBA รุ่น 15 ณ โรงแรมแดนสวรรค์ สปป.ลาว article
นิทรรศการเปิดโลกแห่งการลงทุน สปป.ลาวระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ลาว ชั้น 2 นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว article
การประชุมลงทะเบียนวิชา BA 602 : วิทยานิพนธ์ (Thesis) article
ประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน article
ประชุมเสวนาวิชาการ "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME สู่ AEC article
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา article
โครงการทัศนศึกษาดูงานเวียงจันทร์-กรุงเทพฯ-ระยอง ปี 2555 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษา MBA รุ่น 5 ที่มีสิทธิ์สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Defend Proposal) article
ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท MBA รุ่น 4 article
ประชุมสัมมนา FTA กับอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ AEC และตลาดโลก article
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สปป.ลาว article
การแสดงความชื่นชมยินดี กับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ article
การประชุมนานาชาติ แสดงผลงานวิจัย ของนักศึกษา MBA.4 วิทยาลัยสันตพล article
โครงการเข้าร่วมเป็นวิทยากรกับศูนย์ฝึกอบรมการบริหาร TACDO Loas P.D.R. ฉบับที่ 4/2555 article
ภาพการเป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) article
ประกาศแจ้งตารางสอบ Oral Comprehensive ของ MBA รุ่น 4 article
นักศึกษา MBA รุ่น 5 สปป.ลาวเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยสันตพล article
งานสัมมนา "การสร้างความพร้อมของธุรกิจ SME เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2015 article
ปฏิทินวิชา BA 601 และ BA 602 (IS &Thesis) ประจำปีการศึกษา 2554 article
งานสังสรรค์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA รุ่น 3 article
ประมวลภาพพิธีมอบ-รับปริญญาบัตร MBA รุ่นที่ 3
ตารางการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า(Oral Comprehensive Examination) สำหรับ MBA รุ่น 3
ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร รับรางวัลเกียรติยศ(ระดับอุดมศึกษา) ณ กระทรวงศึกษาธิการ article
ภาพกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ MBA รุ่นที่ 3 article
ประมวลภาพศึกษาดูงานวันที่ 18 สิงหาคม 2553 article
ประมวลภาพศึกษาดูงานวันที่ 17 สิงหาคม 2553 article
ประชุมสหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2
ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา วิทยากรบรรยายพิเศษ article
จัดงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษา “มหาบัณฑิต” หลักสูตร MBA รุ่น 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th