ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง article
หัวข้อข่าว
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจัดสัมมนาในโครงการบริการวิชาการ
ทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
          คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย, สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด
          การจัดทำโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดในชุมชนเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและความเข้าใจด้านการตลาดให้กับประชาชนในชุมชนที่มีการดำเนินธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้กรอบแนวคิด การใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้   จึงได้ริเริ่มโครงการบริการวิชาการดังกล่าวขึ้น ด้วยการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและจัดทำการวิจัยขึ้น โดยได้นำผลการวิจัยมาจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทถั่วคั่วทราย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุมชนเมืองเพีย  
          ซึ่งคณะนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชนขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. โดยมีนาย บุญมี เนืองทะบาล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติพล สระบัว หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล เป็นประธานเปิดพิธี

คุณบุญมี เนืองทะบาล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

นายดินนี่  วิชเทิล  หัวหน้าโครงการ
กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

อาจารย์กิตติพล  สระบัว  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล
กล่าวเปิดพิธี

อาจารย์กิตติพล  สระบัว เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ มอบของที่ระลึกแก่ทางอบต.เมืองเพีย

การสัมมนาครั้งนี้ มีประชาชนจากตำบลเมืองเพียสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  58 คน โดยมาจาก 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทราย, งานดอกไม้ประดิษฐ์, งานจักรสาน และงานตัดเย็บผ้า

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเมืองเพีย

การสัมมนามีการบรรยายใน 5 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่
1. การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยบรรจุภัณฑ์ วิทยากรให้ความรู้โดย คุณสำเริง  ละเอียดมาก  นักวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี
2. การเพาะปลูกอย่างไร เพื่อเพิ่มผลผลิต และประโยชน์ที่ได้จากการเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ วิทยากรให้ความรู้โดย คุณสุนทร  มีสิงห์ นักวิชาการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
3.การจัดหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนธุรกิจชุมชนวิทยากรให้ความรู้โดย คุณกมล  พรหมกูล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขากุดจับ
 4. การนำเสนอสรุปผลการวิจัย เรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทถั่วคั่วทราย” ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยทีมวิจัยฝึกหัด นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล
5.ด้านการตลาดหัวข้อ“การเพิ่มประสิทธิภาพด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน” วิทยากรให้ความรู้โดย อาจารย์กิตติพล สระบัว อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล
ในระหว่างช่วงพักก่อนการบรรยาย ทางนักศึกษาได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนุกสนาน พร้อมรับของรางวัลมากมาย

กิจกรรมสันทนาการ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความสนุกสนาน

นักศึกษามอบของที่ระลึกจากทางวิทยาลัยให้กับผู้ร่วมการสัมมนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียให้เกียรติจับรางวัลแก่ผู้โชคดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
กล่าวปิดการสัมมนา

          และหลังจบการบรรยาย ทางโครงการได้แจกกล้าไม้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้บ้านคำกลิ้ง จังหวัดอุดรธานี ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไป
          ทั้งนี้ทางนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพลขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และหวังว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะสามารถนำความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้ด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยอาศัยหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

    

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th