ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
โครงการทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2555 “MARKETING STU SURPASS LAOS 2012” article
โครงการทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2555
 “MARKETING STU SURPASS LAOS 2012”

     นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมเยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจการบินลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด
       ตามที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2555 “MARKETING STU SURPASS LAOS 2012” ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมและปรับตัวสู่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการแนวคิดทางวิชาการพร้อมกับการเพิ่มพูนความรู้ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินการด้านบริหารธุรกิจขององค์กรระดับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนโดยตรง นั้น

ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน โดยได้ดำเนินการเข้าเยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจสายการบินลาว ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะนักศึกษาได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสายการบินลาว

กล่าวเปิดการบรรยายโดยหัวหน้าฝ่ายจัดตั้งองค์กร

นักศึกษารับฟังการบรรยายประวัติ และการดำเนินกิจการของสายการบินลาว

จบการบรรยายตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารหน่วยงานโดยอาจารย์กิตติพล สระบัว

คณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการทำงานในอาคารสำนักงานของสายการบินลาว

คณะนักศึกษาเข้าชมการอบรมของพนักงานบริการและกัปตันของสายการบิน

เยี่ยมชมบริเวณลานบินและอาคารซ่อมบำรุงของสายการบินลาว

จบการเยี่ยมชม ทางคณะนักศึกษาและอาจารย์ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายการบินลาว

และในช่วงบ่ายคณะนักศึกษาร่วมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประชากร
และเศรษฐกิจในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

มัคคุเทศก์ผู้ให้ความรู้แก่คณะนักศึกษาระหว่างการเดินทาง

นักศึกษารับประทานอาหารเช้าที่ร้าน “เวียงจันทน์ซีฟู๊ด” เพิ่มพลังก่อนเดินทาง

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไกรสอน พรหมวิหาร เพื่อเข้าศึกษาประวัติศาตร์การเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศสปป.ลาว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไกรสอน พรหมวิหาร

เสร็จจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไกรสอน พรหมวิหาร คณะนักศึกษาเข้าสักการะพระธาตุหลวง แหล่งท่องเที่ยวด้าน   พุทธศาสนาที่สำคัญของสปป.ลาว ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

นักศึกษาสักการะพระธาตุหลวง

จากนั้นเดินทางมายัง “ประตูชัย” สัญลักษณ์ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของสปป.ลาว สถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มาเยือนประเทศสปป.ลาว ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

และก่อนกลับมาจังหวัดอุดรธานี ทางคณะเดินทางได้เรียนรู้การค้าขายบริเวณชายแดน ณ ศูนย์การค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่ด่านข้ามแดนสปป.ลาว จากนั้นก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมาถึงจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

และอย่าลืมติดตามโครงการดีๆ แบบนี้ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้ใหม่ในปีการศึกษา 2556 นะครับ

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2
โครงการ 23rd STU Virtual Walk and Run 2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563
การประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562
โครงการลงนามความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
ภาพการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ STU GAMES 2019
ตารางการแข่งขัน STU GAMES 2019
บรรยายพิเศษ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
STU Sport Day & Sport Night 2018
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันรับรางวัลระดับประเทศ
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ภาพงานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
งานประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2561
พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพงานครบ 20 ปี วิทยาลัยสันตพล
ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 article
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Sportday & Sportnight 2017
โครงการ Safety on the way for the King ครั้งที่ 9
งานสันตพลนิทรรศ'60
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
การประกวดดาว-เดือนวิทยาลัยสันตพล 2560
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
งานครบ 19 ปี วิทยาลัยสันตพล
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ ร.9
งานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
สัมมนา "ติดปีกความคิด พิชิตธุรกิจ 4.0"
STU GAMES 2559
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล 2560 (STU E-Calendar 2017)
งานเกี่ยวข้าว STU Riceberry Glory The KING 2559
ภาพงานสันตพลนิทรรศ 2559
ภาพงานสันตพล จินตนาการสู่การวิจัย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานบริการวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ภาพงานมอบรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว 2015-2016
ภาพการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยสันตพล 2559
ประมวลภาพกีฬาน้องใหม่ วิทยาลัยสันตพล 2559
ภาพบรรยากาศดำนา โครงการ STU Riceberry Glory the King article
กิจกรรมรับน้องใหม่ 2559
กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานปล่อยของ 5
งานปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 article
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2558
ผู้เข้าประกวด STU Freshy Contest 2015
รับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ dtn Business Plan Awards 2015 article
วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี) รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 UCC 7th Business Plan Awards 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 17 article
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้ารอบชิงชนะเลิศ dtn Business Plan Award 2015 article
โครงการบริการวิชาการ 2557 :ปลูกข้าวอย่างไรให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน article
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 article
STU Sport Day & Sport Night 57
โครงการ Safety on the way for the King #6 (แจกหมวกกันน๊อคฟรี)
วิทยาลัยสันตพล ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2556
โครงการ"สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสาน เซิ้งกระติบข้าว" article
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2556-2557
สันตพลนิทรรศ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” article
โครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี article
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
โครงการ “ เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน ” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
โครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" article
การวิจัยเรื่อง พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า : จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทของที่ระลึก กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง article
โครงการ "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" article
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ.ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี article
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)" article
โครงการ บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านดงยวด ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี article
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยการนำนักศึกษาเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ.บ้านโนนสวาท อ.นากลาง จ.อุดรธานี article
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จในองค์การ" ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี article
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง จังหวัดอุดรธานี article
KU Economic and Business plan competition#1 article
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7(The 7th National Conference on Business and Economy) article
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557 article
กิจกรรมรณรงค์ขัยขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 5 ปี 2557 article
งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส “บางกอก แอร์เวย์ส พรีเซ้นส์ เมอรี่ โก ราวนด์ คริสต์มาส ทรีไลท์ อัพแอท ยูดี ทาวน์” ปี 2556 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th