ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
การจัดสัมมนาโครงการบริการวิชาการ ทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง article
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจัดสัมมนาในโครงการบริการวิชาการ
ทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด
              การจัดทำโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดในชุมชนเป็นกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม และเป็นกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี ที่มีการดำเนินธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
       ภายใต้กรอบแนวคิดการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและจัดทำการวิจัยขึ้น โดยได้นำผลการวิจัยมาจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทถั่วคั่วทราย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุมชนเมืองเพีย  
            ซึ่งคณะนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชนขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. โดยมีนายสมเกียรติ ยอดวงค์ทอง นายกเทศบาลตำบลเมืองเพีย กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติพล สระบัว หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล เป็นประธานเปิดพิธี

ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการ


การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


กล่าวเปิดโครงการโดย อาจารย์กิตติพล  สระบัว     หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

        นายสมเกียรติ ยอดวงค์ทอง นายกเทศบาลตำบลเมืองเพีย กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมวิทยาลัยสันตพลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน และมีนโยบายในการบริการวิชาการแก่ชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และตนเองพร้อมที่จะร่วมมือกับทางวิทยาลัยในการประสานงานกับชาวบ้านและติดตามผลการดำเนินโครงการและอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ กับทางวิทยาลัยต่อไป


คุณ เจริญชัย  สองเมือง   ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

การสัมมนาครั้งนี้ มีประชาชนจากตำบลเมืองเพียสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  46 คน โดยมาจาก 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทราย, งานดอกไม้ประดิษฐ์, งานจักรสาน และงานตัดเย็บผ้า

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเมืองเพียอาจารย์กิตติพล สระบัว หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยากรบรรยายและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการตลาดเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์ของงานวิจัยเรื่อง การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทอาหารในเขต อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจนเกิดผลในเชิงพาณิชย์ และยังเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดได้ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับวิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลเมืองเพียได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยการแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น ของช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันเพื่อค้นหาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาปรับใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ

อาจารย์ในสาขาวิชาการตลาด เป็นที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของการให้บริการวิชาการ โดยการสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นและร่วมประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชาสัมมนาการตลาด โดยเคยผ่านการเรียนในรายวิชาช่องทางการ จัดจำหน่าย (MK303) ได้เข้าร่วมศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน


กิจกรรมการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักรสานกลุ่มถั่วคั่วทราย และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มพบว่า แต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีผู้นำหรือสมาชิก ที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม และยังทำให้ในกลุ่มรู้ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มถั่วคั่วทราย (รูปบน) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจากการนำเสนอของกลุ่มพบว่า “การได้รับบริการวิชาการในแต่ละครั้งทำให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบกิจการได้อย่างดี แต่ในกลุ่มของตนก็ยังคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ คือไม่ได้มีการทำธุรกิจที่เกินตัวแม้ว่าผลประกอบการจะดีขึ้นในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา แต่ตนและสมาชิกในกลุ่มยังคงให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก และเน้นการใช้วัตถุดิบและแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งยังคงกระบวนการผลิตถั่วคั่วทรายที่เป็นวิธีการดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเพื่อไม่ทำให้รสชาติและคุณภาพของถั่วคั่วทรายเปลี่ยนแปลงไป”

โครงการบริการวิชาการด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยสันตพลที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและสร้างคุณค่าต่อชุมชนจนสามารถทำให้ชุมชนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการพึ่งพาตนเองได้

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2
โครงการ 23rd STU Virtual Walk and Run 2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563
การประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562
โครงการลงนามความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
ภาพการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ STU GAMES 2019
ตารางการแข่งขัน STU GAMES 2019
บรรยายพิเศษ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
STU Sport Day & Sport Night 2018
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันรับรางวัลระดับประเทศ
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ภาพงานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
งานประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2561
พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพงานครบ 20 ปี วิทยาลัยสันตพล
ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 article
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Sportday & Sportnight 2017
โครงการ Safety on the way for the King ครั้งที่ 9
งานสันตพลนิทรรศ'60
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
การประกวดดาว-เดือนวิทยาลัยสันตพล 2560
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
งานครบ 19 ปี วิทยาลัยสันตพล
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ ร.9
งานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
สัมมนา "ติดปีกความคิด พิชิตธุรกิจ 4.0"
STU GAMES 2559
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล 2560 (STU E-Calendar 2017)
งานเกี่ยวข้าว STU Riceberry Glory The KING 2559
ภาพงานสันตพลนิทรรศ 2559
ภาพงานสันตพล จินตนาการสู่การวิจัย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานบริการวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ภาพงานมอบรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว 2015-2016
ภาพการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยสันตพล 2559
ประมวลภาพกีฬาน้องใหม่ วิทยาลัยสันตพล 2559
ภาพบรรยากาศดำนา โครงการ STU Riceberry Glory the King article
กิจกรรมรับน้องใหม่ 2559
กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานปล่อยของ 5
งานปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 article
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2558
ผู้เข้าประกวด STU Freshy Contest 2015
รับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ dtn Business Plan Awards 2015 article
วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี) รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 UCC 7th Business Plan Awards 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 17 article
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้ารอบชิงชนะเลิศ dtn Business Plan Award 2015 article
โครงการบริการวิชาการ 2557 :ปลูกข้าวอย่างไรให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน article
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 article
STU Sport Day & Sport Night 57
โครงการ Safety on the way for the King #6 (แจกหมวกกันน๊อคฟรี)
วิทยาลัยสันตพล ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2556
โครงการ"สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสาน เซิ้งกระติบข้าว" article
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2556-2557
สันตพลนิทรรศ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” article
โครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี article
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
โครงการ “ เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน ” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
โครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" article
การวิจัยเรื่อง พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า : จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทของที่ระลึก กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง article
โครงการ "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" article
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ.ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี article
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)" article
โครงการ บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านดงยวด ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี article
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยการนำนักศึกษาเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ.บ้านโนนสวาท อ.นากลาง จ.อุดรธานี article
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จในองค์การ" ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี article
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง จังหวัดอุดรธานี article
KU Economic and Business plan competition#1 article
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7(The 7th National Conference on Business and Economy) article
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557 article
กิจกรรมรณรงค์ขัยขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 5 ปี 2557 article
งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส “บางกอก แอร์เวย์ส พรีเซ้นส์ เมอรี่ โก ราวนด์ คริสต์มาส ทรีไลท์ อัพแอท ยูดี ทาวน์” ปี 2556 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th