ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
การจัดสัมมนาโครงการบริการวิชาการ ทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง article
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจัดสัมมนาในโครงการบริการวิชาการ
ทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด
              การจัดทำโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดในชุมชนเป็นกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม และเป็นกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี ที่มีการดำเนินธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
       ภายใต้กรอบแนวคิดการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและจัดทำการวิจัยขึ้น โดยได้นำผลการวิจัยมาจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทถั่วคั่วทราย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุมชนเมืองเพีย  
            ซึ่งคณะนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชนขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. โดยมีนายสมเกียรติ ยอดวงค์ทอง นายกเทศบาลตำบลเมืองเพีย กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติพล สระบัว หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล เป็นประธานเปิดพิธี

ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการ


การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


กล่าวเปิดโครงการโดย อาจารย์กิตติพล  สระบัว     หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

        นายสมเกียรติ ยอดวงค์ทอง นายกเทศบาลตำบลเมืองเพีย กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมวิทยาลัยสันตพลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน และมีนโยบายในการบริการวิชาการแก่ชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และตนเองพร้อมที่จะร่วมมือกับทางวิทยาลัยในการประสานงานกับชาวบ้านและติดตามผลการดำเนินโครงการและอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ กับทางวิทยาลัยต่อไป


คุณ เจริญชัย  สองเมือง   ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

การสัมมนาครั้งนี้ มีประชาชนจากตำบลเมืองเพียสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  46 คน โดยมาจาก 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทราย, งานดอกไม้ประดิษฐ์, งานจักรสาน และงานตัดเย็บผ้า

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเมืองเพียอาจารย์กิตติพล สระบัว หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยากรบรรยายและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการตลาดเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์ของงานวิจัยเรื่อง การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทอาหารในเขต อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจนเกิดผลในเชิงพาณิชย์ และยังเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดได้ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับวิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลเมืองเพียได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยการแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น ของช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันเพื่อค้นหาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาปรับใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ

อาจารย์ในสาขาวิชาการตลาด เป็นที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของการให้บริการวิชาการ โดยการสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นและร่วมประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชาสัมมนาการตลาด โดยเคยผ่านการเรียนในรายวิชาช่องทางการ จัดจำหน่าย (MK303) ได้เข้าร่วมศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน


กิจกรรมการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักรสานกลุ่มถั่วคั่วทราย และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มพบว่า แต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีผู้นำหรือสมาชิก ที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม และยังทำให้ในกลุ่มรู้ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มถั่วคั่วทราย (รูปบน) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจากการนำเสนอของกลุ่มพบว่า “การได้รับบริการวิชาการในแต่ละครั้งทำให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบกิจการได้อย่างดี แต่ในกลุ่มของตนก็ยังคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ คือไม่ได้มีการทำธุรกิจที่เกินตัวแม้ว่าผลประกอบการจะดีขึ้นในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา แต่ตนและสมาชิกในกลุ่มยังคงให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก และเน้นการใช้วัตถุดิบและแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งยังคงกระบวนการผลิตถั่วคั่วทรายที่เป็นวิธีการดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเพื่อไม่ทำให้รสชาติและคุณภาพของถั่วคั่วทรายเปลี่ยนแปลงไป”

โครงการบริการวิชาการด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยสันตพลที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและสร้างคุณค่าต่อชุมชนจนสามารถทำให้ชุมชนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการพึ่งพาตนเองได้

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2
โครงการ 23rd STU Virtual Walk and Run 2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563
การประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562
โครงการลงนามความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
ภาพการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ STU GAMES 2019
ตารางการแข่งขัน STU GAMES 2019
บรรยายพิเศษ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
STU Sport Day & Sport Night 2018
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันรับรางวัลระดับประเทศ
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ภาพงานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
งานประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2561
พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพงานครบ 20 ปี วิทยาลัยสันตพล
ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 article
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Sportday & Sportnight 2017
โครงการ Safety on the way for the King ครั้งที่ 9
งานสันตพลนิทรรศ'60
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
การประกวดดาว-เดือนวิทยาลัยสันตพล 2560
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
งานครบ 19 ปี วิทยาลัยสันตพล
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ ร.9
งานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
สัมมนา "ติดปีกความคิด พิชิตธุรกิจ 4.0"
STU GAMES 2559
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล 2560 (STU E-Calendar 2017)
งานเกี่ยวข้าว STU Riceberry Glory The KING 2559
ภาพงานสันตพลนิทรรศ 2559
ภาพงานสันตพล จินตนาการสู่การวิจัย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานบริการวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ภาพงานมอบรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว 2015-2016
ภาพการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยสันตพล 2559
ประมวลภาพกีฬาน้องใหม่ วิทยาลัยสันตพล 2559
ภาพบรรยากาศดำนา โครงการ STU Riceberry Glory the King article
กิจกรรมรับน้องใหม่ 2559
กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานปล่อยของ 5
งานปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 article
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2558
ผู้เข้าประกวด STU Freshy Contest 2015
รับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ dtn Business Plan Awards 2015 article
วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี) รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 UCC 7th Business Plan Awards 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 17 article
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้ารอบชิงชนะเลิศ dtn Business Plan Award 2015 article
โครงการบริการวิชาการ 2557 :ปลูกข้าวอย่างไรให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน article
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 article
STU Sport Day & Sport Night 57
โครงการ Safety on the way for the King #6 (แจกหมวกกันน๊อคฟรี)
วิทยาลัยสันตพล ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2556
โครงการ"สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสาน เซิ้งกระติบข้าว" article
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2556-2557
สันตพลนิทรรศ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” article
โครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี article
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
โครงการ “ เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน ” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
โครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" article
การวิจัยเรื่อง พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า : จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทของที่ระลึก กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง article
โครงการ "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" article
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ.ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี article
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)" article
โครงการ บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านดงยวด ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี article
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยการนำนักศึกษาเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ.บ้านโนนสวาท อ.นากลาง จ.อุดรธานี article
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จในองค์การ" ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี article
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง จังหวัดอุดรธานี article
KU Economic and Business plan competition#1 article
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7(The 7th National Conference on Business and Economy) article
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557 article
กิจกรรมรณรงค์ขัยขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 5 ปี 2557 article
งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส “บางกอก แอร์เวย์ส พรีเซ้นส์ เมอรี่ โก ราวนด์ คริสต์มาส ทรีไลท์ อัพแอท ยูดี ทาวน์” ปี 2556 article
สันตพลนิทรรศ (ASEAN IN LOVE) ประจำปีการศึกษา 2556 article
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 article
งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556 article
ดร.จักพรรดิ วะทา บรรยายพิเศษ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู article
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล article
การเข้าร่วมสัมมนาวันนักการตลาดสัญจร ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม ถวายพระพร เนื่องในวันแม่ ปี 2556 article
กิจกรรมประกวดาว-เดือน ปี 2556 article
กิจกรรมบรวงสรวง ครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยสันตพล article
กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2556 article
พิธีไหว้ครูและประดับเข็ม ปีการศึกษา 2556 article
สัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) article
กิจกรรม Keep Udon Tidy article
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 article
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 article
ภาพบรรยายกาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการ สมศ. article
กิจกรรม Chang Wonder Water Land 2013 ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ article
กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556 article
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ : บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)และวังน้ำเขียว article
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน article
โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี article
โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 6 UCC Business Plan Awards article
โครงการทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2555 “MARKETING STU SURPASS LAOS 2012” article
โครงการ"เรียนรู้วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสานบ้านเฮา" article
โครงการบริการวิชาการ "บัญชีครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนกับชุมชนคนพอเพียง ครั้งที่ 2"และ"พัฒนาคน พัฒนางานด้วยกิจกรรม 5 ส" article
โครงการสัมมนากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” article
โครงการบริการวิชาการ "การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมุลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน" article
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2556 article
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 5 ปี 2556 article
โครงการ"สืบสานประเพณีท้องถิ่นผ้าไหมลายขิด" article
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ตอน "เปิดกลยุทธิ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ AEC" article
งานเปิดไฟต้นคริสมาสต์ 2555 article
นิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2555 article
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2554 - 2555 article
โครงการ จิตอาสาสัมพันธ์ แบ่งปันสื่อการสอนเพื่อน้องวัยเรียน article
โครงการ "ถวายสังฆาน ฟังธรรม นำความสุข" article
โครงการศึกษาดูงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดอุดรธานี article
กิจกรรมการแข่งขันประกวด Scoopy i Marketing Plan Contest Project 5 article
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 article
โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2555 อุดรธานี - พิษณุโลก article
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน 2555 article
พิธีไหว้ครูและประดับเข็มวิทยาลัย ปี 2555 article
โครงการบริการวิชาการ "การแก้ปัญหาการจัดเก็บสินค้า : ร้านบ้านรถไฟ" article
กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 article
ภาพกิจกรรมพิธีประสาทปริญญาบัตร MBA รุ่น 4 สปป.ลาว article
ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 article
กิจกกรมต้อนรับท่านอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล article
โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ article
กิจกรรมด้วยรัก ศรัทธา มุธิตาจิต article
กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2555 article
โครงการวิทยาลัยสันตพลดูงานจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554 article
โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เทคนิคพิชิตใจนายจ้าง" article
โครงการพัฒนาศักยภาพ นักการตลาดรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer) article
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2555 article
ภาพกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 2 ปี 2555 article
โครงการพัฒนาศักยภาพ นักตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer) article
ภาพข่าวการเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 ปี 2554 article
นิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2554 article
ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 article
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2553-2554 article
งานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีน้ำเงินทอง 54 article
รางวัลชนะเลิศ Scoopyi Marketing Plan Contest Project 4 article
กิจกรรม Scoopy i Marketing Plan Contest โครงการ 4 article
กิจกรรมเดินแบบงาน OTOP ช้อปสนุก 2554 article
โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2554 อุดรธานี-ภูเก็ต-สิงคโปร์
กิจกรรมสืบสานประเพณีหลอมบุญบูชาแห่เทียนเข้าพรรษา 2554 article
กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน 2554 article
กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2554
โครงการบริการวิชาการ การให้ความรุ้ชุมชน เรื่องการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
พิธีไหว้ครูและประดับเข็มวิทยาลัย ปี 2554 article
ประมวลภาพพิธีมอบ-รับปริญญาบัตร MBA รุ่นที่ 3 article
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
อบรมพัฒนาศักภาพผู้นำนักศึกษา ปี 54 article
MBA รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน บริษัท สยามกลการ จำกัด article
MBA รุ่นที่ 4 นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน article
โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
โครงการทัศนศึกษาเพิ่มทักษะความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553
รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 4 (UCC Business Plan Award 4)
ภาพกิจกรรมรณรงค์ วิทยาลัยสันตพลชวนซ่าท้าใส่หมวก และกีฬาภายในวิทยาลัยครั้งที่ 12
ภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2552-2553
ภาพกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์น้องพี่ราตรีน้ำเงิน ทอง 53
ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร รับรางวัลเกียรติยศ(ระดับอุดมศึกษา) article
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ MBA รุ่นที่ 3
ประมวลภาพนักศึกษา MBA รุ่น 3 ศึกษาดูงาน
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2553 article
พิธีมอบ รับปริญญาบัตร MBA รุ่นที่ 2 article
กิจกรรม พิธีน้ำเงิน ทอง บูชาพระคุณครู ปีการศึกษา 2553 article
กิจกรรมต้อนรับฮับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2553 article
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
นักศึกษาวิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการประกวดแผนธุรกิจ
สโมสรนักศึกษาปี 2553 ศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา มข.
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรม RBAC สปป.ลาว article
ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัยสันตพล
รางวัลชมเชย Business Plan Award การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รางวัลแผนธุรกิจด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมจากโครงการ IP Mart Award 2009
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดแผนการตลาด
ภาพกิจกรรมค่ายเรียนรู้คุณธรรม ปี 53 article
นิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2552 article
พิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2551-2552
ผู้บริหาร พร้อมตัวแทนนักศึกษา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี article
ชมวีดิทัศน์โครงการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยสันตพล article
โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2552 article
ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยสันตพล จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และยกช่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรม
สัมมนาวิชาการของนักศึกษา MBA กลุ่มการเงิน (สปป.ลาว) article
ประกวดดาว-เดือนและดาวกระจ่างฟ้า article
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี 2552 article
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 article
ประมวลภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ณ โรงแรมดอนจันทร์ พาเลซ ส.ป.ป.ลาว
ประมวลภาพ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ทัศนศึกษาดูงาน
M.B.A. การเงิน (สปป.ลาว)
M.B.A การจัดการ (สปป.ลาว) article
ประมวลภาพ โครงการศาลปกครองพบประชาชน
ประมวลภาพ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"
คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำโครงการ“สืบสานประเพณีท้องถิ่นผ้าไหมลายขิด ปี 2”
ประมวลภาพกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรCopyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th