ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
KU Economic and Business plan competition#1 article
หัวข้อข่าว KU Economic and Business plan competition#1
           ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยจากโครงการ    KU Economic and Business plan competition#1 “การประกวดแผนธุรกิจสู่สังคมที่ยั่งยืน”(Business Plan toward Sustainable Society) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด
         ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการ KU Economic and Business plan competition#1 ในการจัดประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาที่เปิดรับผลงานจากนิสิตทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย โดยในครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อหลัก (Theme)   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจคือ “แผนธุรกิจสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Business Plan toward Sustainable Society) นั้น
ซึ่งจากการพิจารณาผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย สันตพล อุดรธานี จำนวน 2 ทีม คือ ทีมฝากเลี้ยง และทีมก๊อปแก๊ป ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีม ก๊อปแก๊ป ทำการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

ทีม ฝากเลี้ยง นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

      โดยจากการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดของวิทยาลัยสันตพล ทีมฝากเลี้ยง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และทีมก๊อปแก๊ป ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งการตัดสินเป็นการพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของแผนธุรกิจการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนสังคม
          โดยการเขียนธุรกิจครั้งนี้ นักศึกษาทีมฝากเลี้ยง ได้ช่วยกันระดมความคิดในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้สูง อายุ ผู้ป่วย และคนที่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพตนเอง พร้อมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี โดยการริเริ่มธุรกิจบริษัท เตาหอม จำกัด ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารและปรุงรสจากผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ผ่านการบริการแบบ Delivery ถึงบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องควบคุมอาหาร และผู้ที่ใส่ใจต่อสุขภาพตนเอง โดยเมนูอาหารแต่ละรายการจะเป็นเมนูที่มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายตามข้อ จำกัดของสุขภาพ ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขทั้งกายและสุขทั้งใจควบคู่กัน พร้อมกับธุรกิจยังช่วยเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ที่ยั่งยืนช่วยลดภาระหนี้สิน ในครัวเรือนด้วย

นักศึกษาทีมฝากเลี้ยง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากคณะกรรมการ

         สำหรับทีมก๊อปแก๊ป ได้มีแนวคิดในการบริหารจัดการขยะที่ไร้ค่าที่สร้างปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้กลายเป็นพลังงานทดแทน และนำไปใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระไฟฟ้า โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นักศึกษาทีมก๊อปแก๊ป รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการร่วมถ่ายภาพร่วมกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website หอการค้าจังหวัดอุดรธานี : http://www.bus.ku.ac.th

สมาชิกในทีมฝากเลี้ยง ประกอบด้วย

1.    นางสาว ปวีณา    พวงผกา        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 2.    นางสาว อภิญญา    เหล็กเพ็ชร์    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3.    นางสาว มาริสา    ชะนะบัว    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ที่ปรึกษา
อาจารย์รุ่งศิริ    สระบัว

สมาชิกในทีมก๊อปแก๊ป ประกอบด้วย
1.    นาย วุฒิชัย        แก้วธิวงศ์    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
2.    นางสาว จริยา    ชุมพา        นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3.    นาย สิริพงษ์        อุดมเพ็ญ    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ที่ปรึกษา
อาจารย์กิตติพล    สระบัว
 

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2
โครงการ 23rd STU Virtual Walk and Run 2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563
การประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562
โครงการลงนามความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
ภาพการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ STU GAMES 2019
ตารางการแข่งขัน STU GAMES 2019
บรรยายพิเศษ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
STU Sport Day & Sport Night 2018
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันรับรางวัลระดับประเทศ
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ภาพงานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
งานประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2561
พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพงานครบ 20 ปี วิทยาลัยสันตพล
ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 article
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Sportday & Sportnight 2017
โครงการ Safety on the way for the King ครั้งที่ 9
งานสันตพลนิทรรศ'60
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
การประกวดดาว-เดือนวิทยาลัยสันตพล 2560
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
งานครบ 19 ปี วิทยาลัยสันตพล
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ ร.9
งานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
สัมมนา "ติดปีกความคิด พิชิตธุรกิจ 4.0"
STU GAMES 2559
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล 2560 (STU E-Calendar 2017)
งานเกี่ยวข้าว STU Riceberry Glory The KING 2559
ภาพงานสันตพลนิทรรศ 2559
ภาพงานสันตพล จินตนาการสู่การวิจัย ครั้งที่ 1
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานบริการวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ภาพงานมอบรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว 2015-2016
ภาพการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยสันตพล 2559
ประมวลภาพกีฬาน้องใหม่ วิทยาลัยสันตพล 2559
ภาพบรรยากาศดำนา โครงการ STU Riceberry Glory the King article
กิจกรรมรับน้องใหม่ 2559
กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานปล่อยของ 5
งานปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 article
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2558
ผู้เข้าประกวด STU Freshy Contest 2015
รับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ dtn Business Plan Awards 2015 article
วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี) รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 UCC 7th Business Plan Awards 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 17 article
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้ารอบชิงชนะเลิศ dtn Business Plan Award 2015 article
โครงการบริการวิชาการ 2557 :ปลูกข้าวอย่างไรให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน article
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 article
STU Sport Day & Sport Night 57
โครงการ Safety on the way for the King #6 (แจกหมวกกันน๊อคฟรี)
วิทยาลัยสันตพล ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2556
โครงการ"สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสาน เซิ้งกระติบข้าว" article
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2556-2557
สันตพลนิทรรศ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” article
โครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี article
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
โครงการ “ เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน ” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article
โครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" article
การวิจัยเรื่อง พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า : จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทของที่ระลึก กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง article
โครงการ "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" article
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ.ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี article
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)" article
โครงการ บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านดงยวด ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี article
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยการนำนักศึกษาเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ.บ้านโนนสวาท อ.นากลาง จ.อุดรธานี article
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จในองค์การ" ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี article
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง จังหวัดอุดรธานี article
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7(The 7th National Conference on Business and Economy) article
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557 article
กิจกรรมรณรงค์ขัยขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 5 ปี 2557 article
งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส “บางกอก แอร์เวย์ส พรีเซ้นส์ เมอรี่ โก ราวนด์ คริสต์มาส ทรีไลท์ อัพแอท ยูดี ทาวน์” ปี 2556 article
สันตพลนิทรรศ (ASEAN IN LOVE) ประจำปีการศึกษา 2556 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th