ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” article

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” บ้านหัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมลายขิดตำบลหนองอ้อ
 

โครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการให้ความรู้กับชุมชน ในหัวข้อ  แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้นำความรู้เรื่อง“กระบวนการเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์, การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์, ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์, การวางแผนและการควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์, การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น”การดำเนินงานวิจัยเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อนำไปสู่พัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อไป
 

โครงการ “ เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน ” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article

วิทยาลัยสันตพล โดยคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาการตลาด ได้ดำเนินโครงการ“เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องตามพันธกิจของวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสาน และให้นักศึกษาเป็นตัวแทนเผยแพร่คุณความดี โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เป็นคนดีและดำรงคุณธรรมตามประเพณีอีสานทั้ง 12 เดือน ได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" article

วิทยาลัยสันตพล โดย ชมรมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม โดยในงานที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์กรรณิการ์  นันทโพธิเดช อธิการบดีวิทยา่ลัยสันตพล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ได้แต่งกายด้วยชุดผ้าขาวม้าไทยเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 339 คน

หน้า 17/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th