ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยการนำนักศึกษาเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ.บ้านโนนสวาท อ.นากลาง จ.อุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยการนำนักศึกษาเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ณ.บ้านโนนสวาท  อ.นากลาง  จ.อุดรธานี ในวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2557 โดยโครงการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนมากขึ้นและนักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จในองค์การ" ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี article

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทระพยากรบุคคล ได้จัดโครงการบริการวิชาแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จในองค์การ ณ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณนงนารถ ขันธะประโยชน์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และ วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จในองค์การ โดยอาจารย์รุจิรา  พลแพงขวา หัวหน้าสาขาวิชากาจัดการทรัพยากรบุคคล

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา  2556 ตอนค่ายสร้างศิลป์ สืบสาน ทำนุวัด บำรุงชุมชน  ณ.วัดศรีสวาท  บ.โนนสวาท  ต.อุทัยสวรรค์  อ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2557
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง จังหวัดอุดรธานี article

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี

KU Economic and Business plan competition#1 article

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยจากโครงการ  KU Economic and Business plan competition#1 “
การประกวดแผนธุรกิจสู่สังคมที่ยั่งยืน”(Business Plan toward Sustainable Society) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า 19/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th