ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2566 และผังที่นั่งสอบข้อเขียน article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และผังที่นั่งสอบข้อเขียน


หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
ประเภท ผู้ปฏิบัติการสอน  อ.บงกช  โทร. 088-652-0070 
ประเภท ไม่ได้ปฏิบัติการสอน อ.ญาณิน โทร. 061-456-2247

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/ผังที่นั่งสอบ

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โปรดศึกษาประกาศ "ข้อปฏิบัติการสอบฯ" เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 article

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครระหว่างวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสันตพลรับสมัครผู้สนใจเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี การตลาดดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน  
   สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย

สามารถดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ได้ที่นี่ 

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 article

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน           จำนวนรับ 120 คน
ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน     จำนวนรับ   60 คน

รับสมัครระหว่างวันเสาร์ที่ 4 มกราคม - วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ
แบบฟอร์มสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

คู่มือบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565

บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต ศึกษาข้อมูลการแต่งกาย ข้อปฏิบัติ คำแนะนำต่างๆ ในระหว่างการซ้อม
รับปริญญาบัตร และเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 

- คู่มือบัณฑิต
- เพลงวิทยาลัยสันตพล
- วีดิโอสาธิตการรับปริญญาบัตร
- แบบฟอร์มจองภาพถ่าย
- แผนผังการเดินรถ จอดรถ

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565

บัณฑิต มหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564, ภาคฤดูร้อน/2564 และ
ภาคเรียนที่ 1/2565 สามารถตรวจสอบกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร และพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 -2565 ได้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)
ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อ และรายงานตัว
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศวิทยาลัยสันตพล ดังนี้
- ทุนการศึกษา ประเภท เงินสด ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2
- ทุนการศึกษา ประเภท iPad
- ทุนการศึกษา ประเภท คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ 2565"

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ม.ปลาย /อาชีวศึกษาที่สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด/การแข่งขันทางวิชาการ
ในงานสันตพลนิทรรศ 2565 (STU Academic Exhibition 2022)

สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวด/การแข่งขันผ่านลิงก์ 
http://santapolexpo2022.stu.ac.th

Startup Thailand Leaque 2022

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Show
Case Demo Day (ระดับประเทศ) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย โครงการแข่งขัน Startup Thailand
League 2022 (ระดับภูมิภาค)   พร้อมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุน
จาก​โครงการ Startup​ Thailand จำนวน 25,000 บาท เพื่อผลิต
PROTOTYPE (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน)
โดยขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนศึกษารายละเอียดในประกาศรายชื่อและ
ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ละเอียด 

หน้า 1/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th