ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564article

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำ

ปีการศึกษา 2564   ประเภท ทุนเงินสด 10,000 บาท 

ทุน iPad   ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวเพื่อขอรับ

ทุนที่ STU Service Center ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4  ถึง

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564เท่านั้น เพื่อเข้ารับทุน

การศึกษาในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ในเวลา

และสถานที่ที่วิทยาลัยกำหนดในประกาศ

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนเงินสด 10,000 บาท

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุน iPad

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article

ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถศึกษารายละเอียด

การสมัครสอบ และดาวน์โหลดประกาศสมัครสอบได้ที่นี่

กำหนดการและข้อปฏิบัติของบัณฑิตสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563-2564article

ด้วยพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564

อยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขอให้บัณฑิตฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ศึกษากำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติ

    บัณฑิต มหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา และบุคคลเข้าร่วม

    งาน                             (กำหนดการ)    (ข้อปฏิบัติ)

2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีฯ

   ให้เสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 

                                        (แบบฟอร์มลงทะเบียนฯ)

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรช่วงโควิด 2/2564

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19  คลิ๊กที่นี่

รอบที่ 3 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article

รอบที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินการขอรับ

สิทธิ์เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาลผ่าน google

forms และส่งเอกสารการขอรับสิทธิ์ฯ มาทาง

ไปรษณีย์แล้วนั้น  ขณะนี้ทางสำนักงานปลัด

กระทรวงอุดมศึกษาฯได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา

ดังกล่าวแล้ว  จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบ

รายชื่อตามประเภทต่างๆ และดำเนินการ

ตามประกาศของวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน 

เพื่อที่วิทยาลัยฯ   จะได้โอนเงินเยียวยาภายใน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ต่อไป

กรณีนักศึกษาที่ยังดำเนินการขอรับสิทธิ์เงิน

เยียวยาฯ ไม่สมบูรณ์ กรุณาเร่งดำเนินการให้

ครบถ้วนภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

เพื่อวิทยาลัยฯ จะได้เสนอ สป.อว. อนุมัติ

รายชื่อและโอนเงินเยียวยาให้ภายในวันอาทิตย์ 

5 ธันวาคม 2564

 

นักศึกษาจองวัน/เวลาตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK

ก่อนเริ่มเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา

สามารถจองวัน/เวลาตรวจ ATK ที่วิทยาลัยสันตพล

ได้ผ่าน แบบฟอร์มการจองตรวจ ATK นี้ โดยได้

กำหนดวันจองล่วงหน้าสัปดาห์ต่อสัปดาห์

(การตรวจ ATK ที่วิทยาลัยสันตพล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รอบที่ 2 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article

รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินการขอรับ

สิทธิ์เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาลผ่าน google

forms และส่งเอกสารการขอรับสิทธิ์ฯ มาทาง

ไปรษณีย์แล้วนั้น  ขณะนี้ทางสำนักงานปลัด

กระทรวงอุดมศึกษาฯได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา

ดังกล่าวแล้ว  จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบ

รายชื่อตามประเภทต่างๆ และดำเนินการ

ตามประกาศของวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน 

เพื่อที่วิทยาลัยฯ   จะได้โอนเงินเยียวยาภายใน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ต่อไป

กรณีนักศึกษาที่ยังดำเนินการขอรับสิทธิ์เงิน

เยียวยาฯ ไม่สมบูรณ์ กรุณาเร่งดำเนินการให้

ครบถ้วนภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เพื่อวิทยาลัยฯ จะได้เสนอ สป.อว. อนุมัติ

รายชื่อและโอนเงินเยียวยาให้ภายใน 12

พฤศจิกายน 2564

รอบที่ 1-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 article

ตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล

ผ่านระบบ google forms และส่งเอกสารการขอรับสิทธิ์ฯ มาทาง

ไปรษณีย์แล้วนั้น  ขณะนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ

ได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวแล้ว  จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบ

รายชื่อตามประเภทต่างๆ       และดำเนินการตามประกาศของ

วิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน     เพื่อที่วิทยาลัยฯ   จะได้โอนเงินเยียวยา

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ต่อไป

กรณีนักศึกษาที่ยังดำเนินการขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาฯ ไม่สมบูรณ์

กรุณาเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อ

วิทยาลัยฯ จะได้เสนอ สป.อว. อนุมัติรายชื่อและโอนเงินเยียวยาให้

ภายใน 22 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 article

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติโครงการมาตรการการลดภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดม

ศึกษาภาครัฐและเอกชนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม

ศึกษาฯ โดยเยียวยาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา คนละ 5,000 บาท

ขณะนี้ทางกระทรวง อว. ได้อนุมัติรายชื่อนักศึกษาในรอบที่ 1

และ รอบที่ 2 แล้ว

         จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ และกรอก

ข้อมูลขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ

โดยละเอียด และส่งเอกสาร ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 64 เท่านั้น

ขยายเวลาการเรียนออนไลน์จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยาลัยสันตพลมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการจัดการเรียน

การสอนตลอดภาคการเรียนที่ 1/2564 และการสอบปลายภาค

ทุกระดับเป็นรูปแบบออนไลน์  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดอุดรธานียังคงแพร่

กระจายเป็นวงกว้าง  ประกาศวิทยาลัยสันตพล

หน้า 1/20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th