ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552Startup Thailand Leaque 2022

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Show
Case Demo Day (ระดับประเทศ) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย โครงการแข่งขัน Startup Thailand
League 2022 (ระดับภูมิภาค)   พร้อมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุน
จาก​โครงการ Startup​ Thailand จำนวน 25,000 บาท เพื่อผลิต
PROTOTYPE (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน)
โดยขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนศึกษารายละเอียดในประกาศรายชื่อและ
ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ละเอียด 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565

- คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
-คณะนิติศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (รับผู้จบ ปวส.)
-คณะศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.65article

วิทยาลัยสันตพลขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาประจำ
ปีการศึกษา 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.2565
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศโดยละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed.65 article

ตามที่วิทยาลัยสันตพลได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการ
รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว 
วิทยาลัยสันตพล จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ศึกษาประกาศโดยละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed.65

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบคะแนนรายบุคคลได้

และขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวตามวัน/เวลา

รายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศวิทยาลัยสันตพล

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต 2565 article

ผู้เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจำปี

การศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบคะแนนรายบุคคล

และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ใน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

ขอให้ศึกษาประกาศของวิทยาลัยฯ โดยละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.65

วิทยาลัยสันตพลประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้สนใจ

เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถ

ศึกษาประกาศรับสมัคร/ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2565 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถตรวจสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รายละเอียดข้อปฏิบัติการสอบฯ

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และการ

กรอกแบบฟอร์มรับการตรวจ ATK 

วีดิโอแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกภายใต้มาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

งานสันตพลนิทรรศ 2564

งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2564

ซึ่งวิทยาลัยสันตพลได้จัดการประกวด/การแข่งขัน ได้แก่

- การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมสำนักงาน

- การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

- การแข่งขันซุปเปอร์แบรนด์แฟนพันธุ์แท้ 2021

- การแข่งขัน STU E-SPORT 2021

  (ประเภทการแข่งขันเกมส์ ROV)

- การประกวดมารยาทไทย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ม.ปลาย /อาชีวศึกษา

ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด/

การแข่งขันได้ที่นี่

 

 

หน้า 1/21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th