ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ขยายเวลา : สมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article

วิทยาลัยสันตพล ขยายเวลาสมัครสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2561 สำหรับผู้ที่วางแผนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา คุรุสภารับรองหลักสูตรจบแล้วสามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือ ผู้บริหารการศึกษาได้

โฆษณาวิทยาลัยสันตพล 2561 article

โฆษณาวิทยาลัยสันตพล 2561 คลิ๊กที่นี่

ใครสนใจสาย...ไหน ไปดูกัน สายจิ้น คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล สายเพลิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิต (จบ ปวส. เรียนต่อเนื่อง 2 ปี) สายชิล คณะนิติศาสตร์ เรียน 3 ปีจบ สายมง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา ประเภท"ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร" ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ที่นี่

ประกาศสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  คลิ๊กที่นี่

รายละเอียดการแข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ" ประจำปีการศึกษา 2560

งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ผู้ชนะเลิศ

และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2   การแข่งขันทุกประเภทรับโล่ห์รางวัลจาก พลเอกพิจิตร  

กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และ นายกสภาวิทยาลัยสันตพลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  สามารถดาวน์โหลดกติกาและ

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ และทักษะทางด้านต่างๆ ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำเนินการตามประกาศ ฉบับที่ 9/2560 หากมีข้อสงสัย สอบถาม อ.สารัชต์ วิเศษหลง โทร. 081-369-8315 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 article

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article

ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ตามเวลาและสถานที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย article

ผู้เข้าสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่ และเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาในประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สม้ครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  รวมทั้งสถานที่สอบ ซึ่งสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ได้ที่นี่

หน้า 10/23
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th