ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ป.บัณฑิตโครงการ สช.1/ต่อเนื่อง article

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ป.บัณฑิตโครงการ สช.1/ต่อเนื่อง  และกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ดังนี้

1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ป.บัณฑิตโครงการ สช.1/ต่อเนื่อง

2.  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับรองปริญญาทางวิชาการบัญชี article

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำขั้นตอนการรองรับปริญญาทางวิชาชีพการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางแก่สถาบันการศึกษาในการเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ  เพื่อการรับรองปริญญาเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการรับรองคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ  ดังรายละเอียดนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ ป.บัณฑิต โครงการพิเศษ ภาครัฐ ประจำปีการศึกษา 1/2555 article

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ ป.บัณฑิต โครงการพิเศษ ภาครัฐ ประจำภาคเรียนการศึกษา 1/2555  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการนิเทศการสอนและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 14-25 article
ขยายเวลารับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่น 1/ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2555 article

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่  ป.บัณฑิต วิชาชีพครู และครูโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 1/ต่อเนื่อง ถึงวันที่ 23 เมษายน 2555 รีบสมัครด่วน มีจำนวนจำกัด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10-13 รับใบประกอบวิชาชีพครู article

ตรวจสอบรายชื่อ/รับใบประกอบวิชาชีพครู  สำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต รุ่น 10-13  ได้ที่วิทยาลัยสันตพล ห้อง STU Service Center ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน article

บริษัท บี เค เอ็ม ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด  เป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี  ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าร่วมทีมงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตร่วมกัน  โดยรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง ดังเอกสารที่แนบมา...

ประกาศแจ้งตารางสอบ Oral Comprehensive ของ MBA รุ่น 4 article

โครงการบัณฑิตศึกษาขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลผลปากเปล่า (Oral Comprehensive)
ของนักศึกษา MBA รุ่น 4 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ/กลุ่มสาขาการเงิน

การขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2554 article

ให้นักศึกษายื่นความประสงค์ขอผ่อนทหารพร้อมนำส่งเอกสารภายในวันที่  21 มกราคม 2555 และนำส่งเอกสารได้ที่อาจารย์รติพร  มีชัย (สาขาการบัญชี) หรืออาจารย์รุจิรา  พลแพงขวา (สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล) คลิกดูเอกสารประกอบการยื่นขอผ่อนผัน

การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ article

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2553  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1.รับรองปริญญาตรี โดยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสมัครเข้าสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯได้ 
2.เห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/53 มีคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชี(ฝึกหัด)เข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

หน้า 14/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th