ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมด้านภาษีอากร" article

“ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการ “อบรมด้านภาษีอากร”ในหัวข้อ
1. กฎหมายภาษีอากร และอัตราภาษีใหม่ ปี 2555 โดย คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี 2. การหลีกเลี่ยงภาษี การหลบหลีกภาษีและบทลงโทษ โดย คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี 3. คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักบัญชี โดย อาจารย์สำเริง นนศิริ และ อาจารย์รติพร  มีชัย อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยสันตพล ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล  โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้ที่ คณะบัญชี วิทยาลัยสันตพล โทรศัพท์ 042 – 323464  ต่อ 225 หรือผู้ประสานงาน อาจารย์ชลลดา  เหมะธุลิน 086 -2292423 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม)”  คลิกดูกำหนดการ....
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา MBA รุ่น 5 ที่มีสิทธิ์สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Defend Proposal) article

นักศึกษาปริญญาโท MBA รุ่น 5 สามารถตรวจสอบรายชื่อ / วันเวลา สอบ ที่มีสิทธิ์สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Defend Proposal) ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 กลุ่มสาขาวิชาการเงิน และกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ป.บัณฑิตโครงการ สช.1/ต่อเนื่อง article

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ป.บัณฑิตโครงการ สช.1/ต่อเนื่อง  และกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ดังนี้

1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ป.บัณฑิตโครงการ สช.1/ต่อเนื่อง

2.  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับรองปริญญาทางวิชาการบัญชี article

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำขั้นตอนการรองรับปริญญาทางวิชาชีพการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางแก่สถาบันการศึกษาในการเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ  เพื่อการรับรองปริญญาเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการรับรองคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ  ดังรายละเอียดนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ ป.บัณฑิต โครงการพิเศษ ภาครัฐ ประจำปีการศึกษา 1/2555 article

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ ป.บัณฑิต โครงการพิเศษ ภาครัฐ ประจำภาคเรียนการศึกษา 1/2555  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการนิเทศการสอนและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 14-25 article
ขยายเวลารับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่น 1/ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2555 article

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่  ป.บัณฑิต วิชาชีพครู และครูโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 1/ต่อเนื่อง ถึงวันที่ 23 เมษายน 2555 รีบสมัครด่วน มีจำนวนจำกัด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10-13 รับใบประกอบวิชาชีพครู article

ตรวจสอบรายชื่อ/รับใบประกอบวิชาชีพครู  สำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต รุ่น 10-13  ได้ที่วิทยาลัยสันตพล ห้อง STU Service Center ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน article

บริษัท บี เค เอ็ม ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด  เป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี  ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าร่วมทีมงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตร่วมกัน  โดยรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง ดังเอกสารที่แนบมา...

ประกาศแจ้งตารางสอบ Oral Comprehensive ของ MBA รุ่น 4 article

โครงการบัณฑิตศึกษาขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลผลปากเปล่า (Oral Comprehensive)
ของนักศึกษา MBA รุ่น 4 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ/กลุ่มสาขาการเงิน

หน้า 15/23
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th