ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รวมภาพกิจกรรม STU > โครงการสัมมนากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”

โครงการสัมมนากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”

        วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล จัดสัมมนากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” ณ ห้องบรรยาย 236 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ อีกทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย
         การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์คณิศร ขุริรัง เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี , หัวหน้าสำนักกฎหมายธนิตนิติธรรม , ที่ปรึกษากฎหมาย และอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงของสถาบันพระปกเกล้าเป็นวิทยากร ซึ่งนักศึกษา และศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพลให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
         หลังจากเสร็จสิ้นจากสัมมนาฯ วิทยากร คณบดีคณะนิติศาตร์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ และศิษย์เก่า รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th