ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2557 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2557
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” บ้านหัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมลายขิดตำบลหนองอ้อ
 

More...

วิทยาลัยสันตพล โดยคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาการตลาด ได้ดำเนินโครงการ“เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องตามพันธกิจของวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสาน และให้นักศึกษาเป็นตัวแทนเผยแพร่คุณความดี โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เป็นคนดีและดำรงคุณธรรมตามประเพณีอีสานทั้ง 12 เดือน ได้อย่างต่อเนื่อง

More...

วิทยาลัยสันตพล โดย ชมรมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม โดยในงานที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์กรรณิการ์  นันทโพธิเดช อธิการบดีวิทยา่ลัยสันตพล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ได้แต่งกายด้วยชุดผ้าขาวม้าไทยเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 339 คน

More...

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิรชา แสนอินทรอำนาจ ผู้จัดการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด สาขาอุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

More...

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุม 244 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล วิทยากร โดย คุณนิรชา แสนอินทรอำนาจ ผู้จัดการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด สาขาอุดรธานี

More...

นักศึกษาที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว พร้อมนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับยอดเงินล่าสุดเดือนมิถุนายนเรียบร้อยแล้ว ได้ที่ห้อง STU Service center ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 - วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบราื่ยชื่อ ได้ดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ประเภทรายเก่า

More...นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจดูห้องสอบ/ที่นั่งสอบ กลางภาค (Midterm Exam) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่  วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

More...

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

More...

More...

ประกาศผลการเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2556icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจดูผลการเรียนประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th