ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รอบที่ 1-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 article

 

 

 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567article
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 article
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล 2566
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2565-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ 2566"
วันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 รอบที่สอง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 รอบที่สอง article
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต 2566 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2566 และผังที่นั่งสอบข้อเขียน article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 article
คู่มือบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ 2565"
Startup Thailand Leaque 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.65article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed.65 article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต 2565 article
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2565 article
งานสันตพลนิทรรศ 2564
ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564article
กำหนดการและข้อปฏิบัติของบัณฑิตสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563-2564article
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรช่วงโควิด 2/2564
รอบที่ 3 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article
นักศึกษาจองวัน/เวลาตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK
รอบที่ 2 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 article
ขยายเวลาการเรียนออนไลน์จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2564
ขยายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถึง 15 ก.ย. 2564
วิทยาลัยสันตพลจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การประกวดคลิปวีดิโอ "โทษภัยของยาเสพติด"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2564article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2564 article
ประกาศวันหยุดช่วงสงกรานต์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 และการปฏิบัติงานในช่วงแพรระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.64
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2564 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
เลื่อนการแข่งขันงานสันตพลนิทรรศ 63
แนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2564 article
ข้อมูลสำหรับบัณฑิตพิธีประสาทปริญญาบัตร 2562 -2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษา M.Ed.2563article
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (M.Ed.) article
ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
วีดิโอแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2563
ประกาศวันสอบ เวลาสอบ ที่นั่งสอบข้อเขียนเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
ประกาศวิทยาลัยสันตพล เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 article
วิธีเรียนออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2563
งานสันตพลนิทรรศ'62 : STU Education Transformation article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562article
วีดิทัศน์และเอกสารการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสันตพล article
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2563article
เชิญร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์ STU Freshy Games 2019
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองเรียกรายงานตัว หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาิชาชีพครู 2562article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล STU GAMES 2018
ตารางการแข่งขันและการประกวด งานสันตพลนิทรรศ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
ติดต่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศผลสอบคัดเลือก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู article
ขยายเวลา : สมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
โฆษณาวิทยาลัยสันตพล 2561 article
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการแข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ" ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th