ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
คณาจารย์ / บุคลากร
     
     
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานอาจารย์และบุคลากร    
       - ระบบงานบันทึกการเข้าชั้นเรียน บันทึกผลการเรียน และระบบตัดเกรด
   
         - ระบบบันทึกการสั่งซื้อตำราประจำภาคเรียน    
        - ระบบงานทะเบียนและประมวลผล / ระบบผังสอบ    
        - ระบบงานการเงินและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    
       - ระบบงานบุคลากรและอาจารย์ผู้สอน    
       - ระบบงานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา    
        - ระบบ Intranet    
     
ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ    
       - ระบบ CheQA-Online (สกอ)    
     
     
งานเอกสารสำหรับบุคลากร    
       - งานบุคลากร
   
       - งานทะเบียนและประมวลผล    
        - งานธุรการ    
         - งานบริการวิชาการ    
         - งานกิจการนักศึกษา    

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th