ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 4 (UCC Business Plan Award 4)

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 4 (UCC Business Plan Award 4) จัดโดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี

              หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ครั้งที่ 4 (UCC Business Plan Award 4) สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจที่ดี เพื่อสนับสนุนให้มีการนำงานวิจัยนวัตกรรมไปสู่การลงทุนที่เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้จริงต่อไป นั้น

         ซึ่งทีมนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี จำนวน 2 ทีม คือ ทีมเฮือนโฮม และทีมสุขใจ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับปริญญาตรี และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ณ ลานศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี

โดยจากการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาของวิทยาลัยสันตพล ทีมเฮือนโฮม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทีมสุขใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความครบถ้วนของแผนธุรกิจ การดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

โดยการเขียนธุรกิจครั้งนี้ นักศึกษาทีมเฮือนโฮม ทั้ง 5 คน ได้ช่วยกันระดมความคิดในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยก่อตั้งตลาดเฮือนโฮมขึ้น ซึ่งเป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีสถานที่ตั้งบนเส้นทางท่องเที่ยวอุทานยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ณ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ            จังหวัดอุดรธานี โดยตลาดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานในด้านต่างๆ เช่น อาหาร การละเล่น ภาษา แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป พร้อมกับนำเกษตรอินทรีย์มาใช้ในกระบวนการผลิต สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
            สำหรับทีมสุขใจ ได้นำความคิดในการช่วยเหลือประชาชนในภาคอีสานที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง โดยการดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด PET ด้วยการหาแหล่งเก็บน้ำให้ชุมชน ซึ่งให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรน้ำ มีการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตจากการเล่นเครื่องเล่นกลางแจ้งของเด็กและชาวบ้านในชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th