ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 article
หัวข้อข่าวการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 (5TH UCC Business Plan Award)

นักศึกษาสาขาการตลาด วิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 (5TH UCC Business Plan Award) จัดโดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด
ตามที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 (5th UCC Business Plan Award) สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจที่ดี เพื่อสนับสนุนให้มีการนำงานวิจัยนวัตกรรมไปสู่การลงทุนที่เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้จริงต่อไป นั้น
ซึ่งทีมนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี คือ ทีม Less is More ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับปริญญาตรี และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดอุดรธานี
โดยจากการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจากวิทยาลัยสันตพล ทีม Less is More ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความครบถ้วนของแผนธุรกิจ การดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
โดยการเขียนธุรกิจครั้งนี้ นักศึกษาทีม Less is More ทั้ง 4 คน ได้ช่วยกันระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุดรธานีที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ ด้วยการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้สามารถตอบสนอง Life Style ของลูกค้าชาวต่างชาติแลชาวไทยได้ ด้วยการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยก่อตั้งบริษัท อุดรไฟน์อาร์ต จำกัด (Udon Find Art Co.Ltd.,) ขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมอีสาน ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบ E- Commerce โดยมีจุดเด่นคือเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ลูกค้าสามารถออกแบบสินค้าเองได้ตามความต้องการ และสร้างเครือข่ายกลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP ช่วยสร้างอาชีพ สร้างได้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกภายใต้การเปิดเสรีการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website หอการค้าจังหวัดอุดรธานี :
http://udonechamber.com/home/event-chamber/3023-3023.html
สมาชิกในทีม Less is More ประกอบด้วย
1.    นางสาว นิตติยา    แรมลี        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
2.    นางสาว อรพิน    เสนาชัย        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3.    นางสาว อนุสรา    ศรีวิชา        นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
4.    นางสาว วราภรณ์    บัณฑิตย์    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ที่ปรึกษา
อ.กิตติพล    สระบัว
อ.รุ่งศิริ        สระบัว

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th