ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
การจัดสัมมนาโครงการบริการวิชาการ ทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง article
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจัดสัมมนาในโครงการบริการวิชาการ
ทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด
              การจัดทำโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดในชุมชนเป็นกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม และเป็นกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี ที่มีการดำเนินธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
       ภายใต้กรอบแนวคิดการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและจัดทำการวิจัยขึ้น โดยได้นำผลการวิจัยมาจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทถั่วคั่วทราย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุมชนเมืองเพีย  
            ซึ่งคณะนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชนขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. โดยมีนายสมเกียรติ ยอดวงค์ทอง นายกเทศบาลตำบลเมืองเพีย กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติพล สระบัว หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล เป็นประธานเปิดพิธี

ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการ


การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


กล่าวเปิดโครงการโดย อาจารย์กิตติพล  สระบัว     หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

        นายสมเกียรติ ยอดวงค์ทอง นายกเทศบาลตำบลเมืองเพีย กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมวิทยาลัยสันตพลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน และมีนโยบายในการบริการวิชาการแก่ชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และตนเองพร้อมที่จะร่วมมือกับทางวิทยาลัยในการประสานงานกับชาวบ้านและติดตามผลการดำเนินโครงการและอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ กับทางวิทยาลัยต่อไป


คุณ เจริญชัย  สองเมือง   ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

การสัมมนาครั้งนี้ มีประชาชนจากตำบลเมืองเพียสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  46 คน โดยมาจาก 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทราย, งานดอกไม้ประดิษฐ์, งานจักรสาน และงานตัดเย็บผ้า

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเมืองเพียอาจารย์กิตติพล สระบัว หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยากรบรรยายและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการตลาดเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์ของงานวิจัยเรื่อง การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทอาหารในเขต อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจนเกิดผลในเชิงพาณิชย์ และยังเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดได้ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับวิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลเมืองเพียได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยการแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น ของช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันเพื่อค้นหาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาปรับใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ

อาจารย์ในสาขาวิชาการตลาด เป็นที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของการให้บริการวิชาการ โดยการสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นและร่วมประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชาสัมมนาการตลาด โดยเคยผ่านการเรียนในรายวิชาช่องทางการ จัดจำหน่าย (MK303) ได้เข้าร่วมศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน


กิจกรรมการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักรสานกลุ่มถั่วคั่วทราย และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มพบว่า แต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีผู้นำหรือสมาชิก ที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม และยังทำให้ในกลุ่มรู้ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มถั่วคั่วทราย (รูปบน) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจากการนำเสนอของกลุ่มพบว่า “การได้รับบริการวิชาการในแต่ละครั้งทำให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบกิจการได้อย่างดี แต่ในกลุ่มของตนก็ยังคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ คือไม่ได้มีการทำธุรกิจที่เกินตัวแม้ว่าผลประกอบการจะดีขึ้นในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา แต่ตนและสมาชิกในกลุ่มยังคงให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก และเน้นการใช้วัตถุดิบและแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งยังคงกระบวนการผลิตถั่วคั่วทรายที่เป็นวิธีการดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเพื่อไม่ทำให้รสชาติและคุณภาพของถั่วคั่วทรายเปลี่ยนแปลงไป”

โครงการบริการวิชาการด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยสันตพลที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและสร้างคุณค่าต่อชุมชนจนสามารถทำให้ชุมชนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการพึ่งพาตนเองได้

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th