ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
KU Economic and Business plan competition#1 article
หัวข้อข่าว KU Economic and Business plan competition#1
           ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยจากโครงการ    KU Economic and Business plan competition#1 “การประกวดแผนธุรกิจสู่สังคมที่ยั่งยืน”(Business Plan toward Sustainable Society) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด
         ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการ KU Economic and Business plan competition#1 ในการจัดประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาที่เปิดรับผลงานจากนิสิตทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย โดยในครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อหลัก (Theme)   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจคือ “แผนธุรกิจสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Business Plan toward Sustainable Society) นั้น
ซึ่งจากการพิจารณาผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย สันตพล อุดรธานี จำนวน 2 ทีม คือ ทีมฝากเลี้ยง และทีมก๊อปแก๊ป ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีม ก๊อปแก๊ป ทำการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

ทีม ฝากเลี้ยง นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

      โดยจากการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดของวิทยาลัยสันตพล ทีมฝากเลี้ยง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และทีมก๊อปแก๊ป ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งการตัดสินเป็นการพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของแผนธุรกิจการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนสังคม
          โดยการเขียนธุรกิจครั้งนี้ นักศึกษาทีมฝากเลี้ยง ได้ช่วยกันระดมความคิดในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้สูง อายุ ผู้ป่วย และคนที่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพตนเอง พร้อมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี โดยการริเริ่มธุรกิจบริษัท เตาหอม จำกัด ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารและปรุงรสจากผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ผ่านการบริการแบบ Delivery ถึงบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องควบคุมอาหาร และผู้ที่ใส่ใจต่อสุขภาพตนเอง โดยเมนูอาหารแต่ละรายการจะเป็นเมนูที่มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายตามข้อ จำกัดของสุขภาพ ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขทั้งกายและสุขทั้งใจควบคู่กัน พร้อมกับธุรกิจยังช่วยเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ที่ยั่งยืนช่วยลดภาระหนี้สิน ในครัวเรือนด้วย

นักศึกษาทีมฝากเลี้ยง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากคณะกรรมการ

         สำหรับทีมก๊อปแก๊ป ได้มีแนวคิดในการบริหารจัดการขยะที่ไร้ค่าที่สร้างปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้กลายเป็นพลังงานทดแทน และนำไปใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระไฟฟ้า โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นักศึกษาทีมก๊อปแก๊ป รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการร่วมถ่ายภาพร่วมกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website หอการค้าจังหวัดอุดรธานี : http://www.bus.ku.ac.th

สมาชิกในทีมฝากเลี้ยง ประกอบด้วย

1.    นางสาว ปวีณา    พวงผกา        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 2.    นางสาว อภิญญา    เหล็กเพ็ชร์    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3.    นางสาว มาริสา    ชะนะบัว    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ที่ปรึกษา
อาจารย์รุ่งศิริ    สระบัว

สมาชิกในทีมก๊อปแก๊ป ประกอบด้วย
1.    นาย วุฒิชัย        แก้วธิวงศ์    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
2.    นางสาว จริยา    ชุมพา        นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3.    นาย สิริพงษ์        อุดมเพ็ญ    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ที่ปรึกษา
อาจารย์กิตติพล    สระบัว
 

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th