ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
โครงการบริการวิชาการ "การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมุลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน" article
โครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน”
         เนื่องด้วยวิทยาลัยสันตพลมีภารกิจหลักอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ การผลิตบัณฑิต ทำการวิจัยบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภารกิจทั้ง 4 ประการล้วนมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งเพราะวิทยาลัยต้องนำ ความรู้ด้านวิชาการไปให้บริการแก่ชุมชน ด้วยเหตุนี้ทางคณะนิติศาสตร์จึงได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มสตรีทอผ้า “กลุ่มศรีชมชื่น” บ้านศรีชมชื่นท่าตูม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ขึ้นชื่อคือ “ผ้าไหมลายขิด บ้านศรีชมชื่น” ซึ่งผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการทอผ้าขิดไหม บ้านหนองอ้อ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางด้านวิชาการในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
การสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการได้รับการบริการวิชาการเรื่องอะไร ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้ข้อสรุป คือ การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ก่อนรับการบริการวิชาการมีการทำ Pre test ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555
วิทยากรผู้บรรยายโดยอาจารย์จีระศักดิ์ ดิษฐพลขันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
บรรยากาศการรับฟังการบรรยาย
ภายหลังจากที่ฟังบรรยายเสร็จได้มีการทำ Post test
พร้อมทั้งมีการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการ
ถ่ายภาพและมอบของที่ระลึกของทางวิทยาลัยสันตพลให้แก่ตัวแทนชุมชน
ต่อมาคณะนิติศาสตร์ ได้ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสที่ 17 มกราคม 2556 
ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งตามภาพ คุณบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชุวงศ์ ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย
คุณประภาภรณ์ คัมภิรานนท์ นักวิชาการพาณิชย์พาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายถึงข้อดี ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th