ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2555 “MARKETING STU SURPASS LAOS 2012” article

ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมและปรับตัวสู่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการ"เรียนรู้วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสานบ้านเฮา" article

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดโครงการ"เรียนรู้วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสานบ้านเฮา" ขึ้นเพื่อสานต่อด้านส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และรับองค์จากชุมชนคนอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม....สามารถคลิกดู รายละเอียดฮีตสิบสอง คองสิบสี่

โครงการบริการวิชาการ "บัญชีครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนกับชุมชนคนพอเพียง ครั้งที่ 2"และ"พัฒนาคน พัฒนางานด้วยกิจกรรม 5 ส" article

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00  – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสันตพล  จึงจัดทำโครงการ  “ บัญชีครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนกับชุมชนคนพอเพียง ครั้งที่ 2” และโครงการ “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยกิจกรรม 5 ส ”เพื่อให้ความรู้กับชุมชนในการวางแผนรายรับ - รายจ่าย ได้อย่างเหมาะสม

โครงการสัมมนากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” article

วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล จัดสัมมนากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” ณ ห้องบรรยาย 236 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบริการวิชาการ "การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมุลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน" article

คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มสตรีทอผ้า “กลุ่มศรีชมชื่น” บ้านศรีชมชื่นท่าตูม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ขึ้นชื่อคือ “ผ้าไหมลายขิด บ้านศรีชมชื่น”

หน้า 26/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th