ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552คู่มือบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565

บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต ศึกษาข้อมูลการแต่งกาย ข้อปฏิบัติ คำแนะนำต่างๆ ในระหว่างการซ้อม
รับปริญญาบัตร และเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 

- คู่มือบัณฑิต
- เพลงวิทยาลัยสันตพล
- วีดิโอสาธิตการรับปริญญาบัตร
- แบบฟอร์มจองภาพถ่าย
- แผนผังการเดินรถ จอดรถ

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565

บัณฑิต มหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564, ภาคฤดูร้อน/2564 และ
ภาคเรียนที่ 1/2565 สามารถตรวจสอบกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร และพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 -2565 ได้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)
ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อ และรายงานตัว
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศวิทยาลัยสันตพล ดังนี้
- ทุนการศึกษา ประเภท เงินสด ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2
- ทุนการศึกษา ประเภท iPad
- ทุนการศึกษา ประเภท คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ 2565"

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ม.ปลาย /อาชีวศึกษาที่สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด/การแข่งขันทางวิชาการ
ในงานสันตพลนิทรรศ 2565 (STU Academic Exhibition 2022)

สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวด/การแข่งขันผ่านลิงก์ 
http://santapolexpo2022.stu.ac.th

Startup Thailand Leaque 2022

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Show
Case Demo Day (ระดับประเทศ) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย โครงการแข่งขัน Startup Thailand
League 2022 (ระดับภูมิภาค)   พร้อมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุน
จาก​โครงการ Startup​ Thailand จำนวน 25,000 บาท เพื่อผลิต
PROTOTYPE (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน)
โดยขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนศึกษารายละเอียดในประกาศรายชื่อและ
ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ละเอียด 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565

- คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
-คณะนิติศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (รับผู้จบ ปวส.)
-คณะศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.65article

วิทยาลัยสันตพลขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาประจำ
ปีการศึกษา 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.2565
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศโดยละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed.65 article

ตามที่วิทยาลัยสันตพลได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการ
รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว 
วิทยาลัยสันตพล จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ศึกษาประกาศโดยละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed.65

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบคะแนนรายบุคคลได้

และขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวตามวัน/เวลา

รายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศวิทยาลัยสันตพล

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

หน้า 3/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th