ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552รอบที่ 2 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article

รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินการขอรับ

สิทธิ์เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาลผ่าน google

forms และส่งเอกสารการขอรับสิทธิ์ฯ มาทาง

ไปรษณีย์แล้วนั้น  ขณะนี้ทางสำนักงานปลัด

กระทรวงอุดมศึกษาฯได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา

ดังกล่าวแล้ว  จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบ

รายชื่อตามประเภทต่างๆ และดำเนินการ

ตามประกาศของวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน 

เพื่อที่วิทยาลัยฯ   จะได้โอนเงินเยียวยาภายใน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ต่อไป

กรณีนักศึกษาที่ยังดำเนินการขอรับสิทธิ์เงิน

เยียวยาฯ ไม่สมบูรณ์ กรุณาเร่งดำเนินการให้

ครบถ้วนภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เพื่อวิทยาลัยฯ จะได้เสนอ สป.อว. อนุมัติ

รายชื่อและโอนเงินเยียวยาให้ภายใน 12

พฤศจิกายน 2564

รอบที่ 1-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 article

ตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล

ผ่านระบบ google forms และส่งเอกสารการขอรับสิทธิ์ฯ มาทาง

ไปรษณีย์แล้วนั้น  ขณะนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ

ได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวแล้ว  จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบ

รายชื่อตามประเภทต่างๆ       และดำเนินการตามประกาศของ

วิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน     เพื่อที่วิทยาลัยฯ   จะได้โอนเงินเยียวยา

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ต่อไป

กรณีนักศึกษาที่ยังดำเนินการขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาฯ ไม่สมบูรณ์

กรุณาเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อ

วิทยาลัยฯ จะได้เสนอ สป.อว. อนุมัติรายชื่อและโอนเงินเยียวยาให้

ภายใน 22 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 article

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติโครงการมาตรการการลดภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดม

ศึกษาภาครัฐและเอกชนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม

ศึกษาฯ โดยเยียวยาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา คนละ 5,000 บาท

ขณะนี้ทางกระทรวง อว. ได้อนุมัติรายชื่อนักศึกษาในรอบที่ 1

และ รอบที่ 2 แล้ว

         จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ และกรอก

ข้อมูลขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ

โดยละเอียด และส่งเอกสาร ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 64 เท่านั้น

ขยายเวลาการเรียนออนไลน์จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยาลัยสันตพลมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการจัดการเรียน

การสอนตลอดภาคการเรียนที่ 1/2564 และการสอบปลายภาค

ทุกระดับเป็นรูปแบบออนไลน์  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดอุดรธานียังคงแพร่

กระจายเป็นวงกว้าง  ประกาศวิทยาลัยสันตพล

ขยายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถึง 15 ก.ย. 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 ยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง จึงขอขยายการจัด

การเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 15

กันยายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคืบหน้า

จะรีบแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

วิทยาลัยสันตพลจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 วิทยาลัยสันตพลขยายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี

เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

การประกวดคลิปวีดิโอ "โทษภัยของยาเสพติด"
ขอเชิญชวนกันมาส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดในหัวข้อ "โทษภัย
ของยาเสพติด" ชิงเงินรางวัลกว่า 16,000 บาท โดยมีสมาชิก
ในทีม ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน ทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้โทษภัยและห่างไกลยาเสพติด
- ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 ก.ค.64
- ตัดสินผลงานวันศุกร์ที่ 30 ก.ค.64
- ประกาศผลวันเสาร์ที่ 31 ก.ค.64 ทางเพจวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 article

ผู้สมัครสอบค้ดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขา

วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจ

สอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

รวมทั้ง วัน/เวลา สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ รอบที่ 1 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ รอบที่ 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2564article

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการ

ศึกษา 2564   

ประกาศผลการสอบและกำหนดการปฐมนิเทศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2564 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา 2564 (M.Ed.) สามารถตรวจสอบรายชื่อ

และเวลาสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 64

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

หน้า 5/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th