ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศวันหยุดช่วงสงกรานต์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 และการปฏิบัติงานในช่วงแพรระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

วิทยาลัยสันตพลหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวช่วง

สงกรานต์ วันที่ 5-20 เมษายน 2564 และ เลื่อนการเปิด

เรียนภาคฤดูร้อน/2563 จาก 17 เมษายน 2564 เป็น 1

พฤษภาคม 2564 รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรน่า COVID-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 

ประกาศวิทยาลัยสันตพล

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.64

วิทยาลัยสันตพลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564

เริ่มจำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยสันตพลวันที่ 28 มีนาคม 2564

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ประเภท ผู้ปฏิบัติการสอน

และ ประเภท ผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน และสามารถตรวจสอบ

ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่  โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ

รายงานตัวในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

(กรุณาศึกษารายละเอียดการรายงานตัวในประกาศรับสมัครฯ โดยละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article

ประกาศผลสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้สมัครสอบฯ สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบข้อเขียน และ

ผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนสามารถตรวจสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ

และศึกษาข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์โดยละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2564 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 1 รอบที่ 2

กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศฯ ให้ครบถ้วน และศึกษา

วีดิทัศน์แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกตามมาตรการโควิด-19

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article

ประกาศวิทยาลัยสันตพล เรื่อง "การรับสมัครและสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2564" จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9

มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

ข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกฯ 

เลื่อนการแข่งขันงานสันตพลนิทรรศ 63

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ วิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อน

การแข่งขันและการประกวดทุกประเภท จากเดิมวันเสาร์ที่ 30

มกราคม 64 เป็นวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 64 แทน โดยผู้สนใจ

เข้าร่วมการแข่งขันและการประกวด สามารถตรวจสอบกำหนดการ

และสามารถลงทะเบียนและบันทึกรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท

ได้ที่นี่  กำหนดการแข่งขันฯ             แผนผังอาคาร

         ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน      วิธีการลงทะเบียนฯ  

แบบบันทึกการเดินทางตามมาตรการการป้องกันโควิด-19

แนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยสันตพลได้กำหนดแนวปฏิบัติการป้องกัน

การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้นักศึกษา

บุคลากร วิทยาลัยสันตพล ไว้ตามประกาศฉบับนี้

ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563article

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ประเภทต่างๆ ประกาศ ครั้งที่ 1 ประเภททุนเงินสด 10,000 บาท 

ประเภท ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ ประเภท ทุน iPad mini

ครั้งที่ 2 ประเภททุนเงินสด 10,000 บาท  ประเภททุน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   และ ประเภท ทุน iPad mini

ครั้งที่ 3 ประเภททุนเงินสด 10,000 บาท  และ 

ประเภท ทุน iPad mini

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2564 article

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี สมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถเลือกรับทุนการศึกษา iPad mini หรือ คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ค หรือ ทุนเงินสด 10,000 บาท สอบถามได้ที่

โทร. 0828401555 , 0898422366

Line : @santapol_admission

หน้า 6/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th