ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รวมภาพกิจกรรม STU > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555“บัญชีครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนกับชุมชนคนพอเพียง ครั้งที่ 2” และ “พัฒนาคน พัฒนางานด้วยกิจกรรม 5 ส”

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555“บัญชีครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนกับชุมชนคนพอเพียง ครั้งที่ 2” และ “พัฒนาคน พัฒนางานด้วยกิจกรรม 5 ส”

วิทยาลัยสันตพล มีหลักการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนการสอนครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจทั้ง 4 ด้าน ล้วนมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนนั้น ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งเพราะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่สังคมและชุมชน ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการบริหารจัดการของชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลที่ดี ปัจจุบันนี้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลระบบการกู้ยืมเงินของสมาชิก ซึ่งมักประสบปัญหาด้านการจ่ายชำระหนี้จากการกู้ยืมของสมาชิก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการขาดความรู้ทางการจัดทำระบบบัญชีรายรับ รายจ่าย ในแต่ละเดือน จากผลการสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ จำนวน 3 ชุมชน พบว่ามีความต้องการรับการบริการทางวิชาการเรื่อง การบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 61.54  และเรื่องอื่น ๆ ร้อยละ 38.46 ตามลำดับ จากประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนข้างต้น  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสันตพล  จึงจัดทำโครงการ  “ บัญชีครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนกับชุมชนคนพอเพียง ครั้งที่ 2” และโครงการ “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยกิจกรรม 5 ส ”เพื่อให้ความรู้กับชุมชนในการวางแผนรายรับ - รายจ่าย ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการลดภาระหนี้สิน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นองค์กรที่มีหลักการบริหารจัดการที่เข้มแข็งต่อไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th