ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รวมภาพกิจกรรม STU > ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา MBA ณ ห้องประชุม วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ(RBAC) สปป.ลาว

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา MBA ณ ห้องประชุม วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ(RBAC) สปป.ลาว

โครงการความร่วมมือบริการทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว และวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี (ประเทศไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฉบับนักบริหาร โดยว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย     พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ได้กราบอาราธนาพระอาจารย์อธิปไตย     ไมตรีจิต และพระเลขานุการ วัดหาดหลวงเหนือ เมืองไชยเชษฐา นครหลวงเวียงจันทร์  สปป.ลาว จำนวน 3 รูป มาเป็นองค์วิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมฉบับนักบริหาร” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 พระวิทยากรบรรยายธรรม ได้มีการบรรยายหลักคุณธรรมจริยธรรมเฉพาะนักบริหาร การนบนอบกราบไหว้ห้าระดับชั้น  การแนะนำหลักธรรมเบญจศีลและเบญจธรรม  อบรมการนั่งสมาธิก่อนเริ่มงานบริหาร   บรรยายหลักธรรมพรหมวิหารสี่  และทศพิธราชธรรมของผู้นำผู้ปกครองและผู้บริหาร  โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับการฝึกอบรมธรรมะ  ได้แก่ คณาจารย์วิทยาลัยสันตพล  คณาจารย์วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว  และนักศึกษาและศิษย์เก่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 98 คน    ได้รับความรู้ความพึงพอใจและจะได้น้อมนำหลักธรรมดังกล่าว ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันการเป็นนักบริหารต่อไป
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th