ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยสันตพล โดยผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ที่ลานศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงาน

โครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” article

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” บ้านหัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมลายขิดตำบลหนองอ้อ
 

โครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการให้ความรู้กับชุมชน ในหัวข้อ  แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้นำความรู้เรื่อง“กระบวนการเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์, การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์, ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์, การวางแผนและการควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์, การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น”การดำเนินงานวิจัยเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อนำไปสู่พัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อไป
 

โครงการ “ เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน ” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article

วิทยาลัยสันตพล โดยคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาการตลาด ได้ดำเนินโครงการ“เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องตามพันธกิจของวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสาน และให้นักศึกษาเป็นตัวแทนเผยแพร่คุณความดี โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เป็นคนดีและดำรงคุณธรรมตามประเพณีอีสานทั้ง 12 เดือน ได้อย่างต่อเนื่อง

หน้า 17/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th