ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 สมัครเรียนตั้งแตวันนี้ - 11 มีนาคม 2558 เริ่มเรียนวันที่ 29 มีนาคม 2558

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน"สันตพลนิทรรศ 57 : Let's go ASEAN" article

 

เชิญชมและเชียร์ กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 article

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเภทชาย ทีมตัวแทนน้องใหม่ของแต่ละคณะเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2557 รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 โดยจัดการแข่งขันช่วงเย็นเหลังเลิกเรียนณ สนามฟุตซอลหน้าห้องสมุด วิทยาลัยสันตพล การแข่งขันกีฬาแชร์บอลประเภทหญิง ทีมตัวแทนน้องใหม่ของแต่ละคณะเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2557 รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 โดยจัดการแข่งขันช่วงพักกลางวัน บริเวณลานหน้าอาคาร The Bliss ด้านมีหลังคา

 

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตอน “เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ” article

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตอน “เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ” โดยคุณอมรรัตน์  บรรยงก์สินธุ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 243 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล  ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมรับฟังอบรม ได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล โทรศัพท์ 042 – 323464 ต่อ 223 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมด้านภาษีอากร" article

“ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการ “อบรมด้านภาษีอากร”ในหัวข้อ
1. กฎหมายภาษีอากร และอัตราภาษีใหม่ ปี 2557 โดย คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี
2. การหลีกเลี่ยงภาษี การหลบหลีกภาษีและบทลงโทษ โดย คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี
3. คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักบัญชี โดยอาจารย์รติพร  มีชัย อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยสันตพล
ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 241 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล  โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ได้ที่ คณะบัญชี วิทยาลัยสันตพล โทรศัพท์ 042 – 323464 ต่อ 225 หรือผู้ประสานงาน อาจารย์ชลลดา  เหมะธุลิน  086 -2292423 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม)”
(คลิกดูกำหนดการ..)
 

ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ” หัวข้อ”เทคโนโลยีเครือข่ายและการออกแบบระบบเครือข่าย” ประจำปีการศึกษา 2556

ขอเชิญนักศึกษา และศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีเครือข่ายและการออกแบบระบบเครือข่าย” ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเรียน 2211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในเวลา 08.30 – 11.00 น โดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เข้าร่วมปัจฉิมนเทศนักศึกษา article

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2556 , 3/2556 และ 1/2557 ให้เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้  กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ตารางการแข่งขันกีฬาสี STU GAMES ประจำปีการศึกษา 2556 article

นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาสามารถตรวจสอบตารางการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ได้ดังรายละเอียดนี้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการอบรมในงานสันตพลนิทรรศ 56

กิจกรรม "สันตพลนิทรรศ 56 : ASEAN IN LOVE"  กำหนดจัดงาน วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ร่วมการแข่งขัน ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คลิกเพื่อ Download เอกสาร

การประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2556 article

เชิญชมการประกวดดาว-เดือนวิทาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2556

รอบความสามารถพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 56 เวลา 11.00 น. ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

รอบตัดสิน วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 56 เวลา 18.00 น. ชั้น 2 อาคาร The Inspire วิทยาลัยสันตพล

ออกอากาศทาง Home Cable TV 2 วันพุธที่ 24 ก.ค. 56 เวลา 19.00-20.00 น.

หน้า 14/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th