ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 รอบที่สอง

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่สอง)
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และตรวจสอบรายละเอียดการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
พร้อมทั้งศึกษาข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือกและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 article

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครระหว่างวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสันตพลรับสมัครผู้สนใจเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี การตลาดดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน  
   สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย

สามารถดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ได้ที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ STU Service Center อาคาร  The Bliss วิทยาลัยสันตพล 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการรายงานตัวได้
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 รอบที่สอง article

วิทยาลัยสันตพล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2


ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยสันตพล หรือ สมัครทางไปรษณีย์
ได้ระหว่างวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 088-652-0070 หรือ 065-059-9955

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

สั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์                             

 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถตรวจผลคะแนนสอบ และการมีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัววันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต 2566 article

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
ที่ได้สอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 แล้ว สามารถตรวจผลการสอบข้อเขียน และการมีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ระบบออนไลน์) ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
ประเภท ผู้ปฏิบัติการสอน  อ.บงกช  โทร. 088-652-0070 
ประเภท ไม่ได้ปฏิบัติการสอน อ.ญาณิน โทร. 061-456-2247

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2566 และผังที่นั่งสอบข้อเขียน article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และผังที่นั่งสอบข้อเขียน


หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
ประเภท ผู้ปฏิบัติการสอน  อ.บงกช  โทร. 088-652-0070 
ประเภท ไม่ได้ปฏิบัติการสอน อ.ญาณิน โทร. 061-456-2247

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/ผังที่นั่งสอบ

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โปรดศึกษาประกาศ "ข้อปฏิบัติการสอบฯ" เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 article

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน           จำนวนรับ 120 คน
ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน     จำนวนรับ   60 คน

รับสมัครระหว่างวันเสาร์ที่ 4 มกราคม - วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ
แบบฟอร์มสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

คู่มือบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565

บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต ศึกษาข้อมูลการแต่งกาย ข้อปฏิบัติ คำแนะนำต่างๆ ในระหว่างการซ้อม
รับปริญญาบัตร และเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 

- คู่มือบัณฑิต
- เพลงวิทยาลัยสันตพล
- วีดิโอสาธิตการรับปริญญาบัตร
- แบบฟอร์มจองภาพถ่าย
- แผนผังการเดินรถ จอดรถ

หน้า 2/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th